LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 267

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

МАКЕДОНСКИ
15
B
Прилагодување на јачината на звукот.
P
Движење низ зачуваните програми или канали.
(ИСКЛУЧИ ЗВУК)
Исклучување на сите звуци.
* Со притиснување и задржување на копчето
ќе се
овозможи функцијата за видео/аудио опис. (Во зависност од
моделот)
(ПОЧЕТНА СТРАНИЦА)
Пристап до менито за Почетна
страница почеток.
(НАЗАД)
Враќање на претходниот екран.
Ги брише приказите на екранот и враќа на гледање
телевизија.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Тркалце(OK)
Притиснете на средината на тркалцето за да
изберете мени. Можете да менувате програми со помош на
тркалцето.
Копчиња за навигација
(горе/долу/лево/
десно) Притиснувајте ги копчињата за горе, долу, лево или десно
за да се движите низ менито. Ако ги притиснете копчињата
додека се користи покажувачот, покажувачот
ќе исчезне од екранот и магичниот далечински управувач
ќе работи како обичен далечински управувач. За повторно
прикажување на покажувачот на екранот, затресете го
магичниот далечински управувач налево и надесно.
Го прикажува водичот за програми.
(Далечинско управување на екран)
Приказ на
Далечинскиот управувач на екран.
* Пристап до менито за Универзална контрола. (Во зависност
од моделот)
D
Се користи за гледање на 3D видео. (Само 3D модели)
(Препознавање на говор)
За користење на функцијата за препознавање на говор потребно
е мрежно поврзување.
1. Притиснете го копчето за Препознавање на говор.
2. Кога на левата страна од екранот ќе се прикаже прозорецот за
приказ на глас, изговорете што сакате.
t
Далечинскиот управувач за магично движење немојте да
го користите подалеку од 10 см од вашето лице.
t
Препознавањето на говор може да биде неуспешно ако
зборувате премногу брзо или бавно.
t
Стапката на препознавање може да се разликува во
зависност од карактеристиките на корисникот (глас,
изговор, интонација и брзина) и опкружувањето (шум и
јачина на звук на телевизор).
(Брзи поставки)
Пристап до брзите поставки.
Копчиња во боја
Пристап до специјалните функции во некои
менија.
(
: Црвена,
: Зелено,
: Жолто,
: Сино)
ТЕЛЕТЕКСТ КОПЧИЊА(
,
)
Овие копчиња се користат
за телетекст.
Го повикува претпочитаниот титл во дигитален режим.
Регистрирање на магичниот
далечински управувач
Како да го регистрирате далечинскиот
управувач за магично движење
За да го користите магичниот далечински управувач, прво впарете
го со вашиот телевизор.
1 Ставете ги батериите во магичниот далечински управувач и
вклучете го телевизорот.
2 Насочете го магичниот далечински управувач кон телевизорот и
притиснете го
Тркалце (OK)
на далечинскиот управувач.
* Доколку телевизорот не успее да го регистрира магичниот
далечински управувач, обидете се повторно откако ќе го
исклучите и повторно ќе го вклучите телевизорот.
Како да го дерегистрирате далечинскиот
управувач за магично движење
Истовремено притиснете ги копчињата
(НАЗАД)
и
(ПОЧЕТНА СТРАНИЦА)
, во траење од пет секунди, за да се
ресетира Далечинскиот управувач за магично движење.
* Со притиснување и задржување на копчето
ќе можете
истовремено да го откажете и пререгистрирате Далечинскиот
управувач за магично движење.