LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 268

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
МАКЕДОНСКИ
Како да го користите магичниот
далечински управувач
y
Малку протресете го магичниот далечински управувач
надесно
или налево, или притиснете ги копчињата
(ПОЧЕТНА
СТРАНИЦА)
,
(ВЛЕЗ)
,
за да се прикаже покажувачот
на екранот.
(Кај одредени TV модели, покажувачот ќе се појави кога ќе го
завртите тркалцето.)
y
Ако покажувачот не се користи одредено време или магичниот
далечински управувач се постави на рамна подлога,
покажувачот ќе исчезне.
y
Ако покажувачот не функционира рамномерно, тогаш можете
да го ресетирате покажувачот со тоа што ќе го поместите до
работ на екранот.
y
Магичниот далечински управувач ги празни батериите побрзо
отколку обичен далечински управувач заради дополнителните
функции.
Мерки на претпазливост при
користење на магичниот
далечински управувач
t
Далечинскиот управувач користете го во рамките на
наведениот опсег (до 10 m). Можно е да се појават проблеми
во комуникацијата кога уредот се користи надвор од опсегот
на покривање или доколку има пречки во рамките на опсегот
на покривање.
t
Можно е да се појават проблеми во комуникацијата заради
други уреди.
Уредите како микробрановите печки или безжичните LAN
мрежи го користат истиот фреквентен опсег (2,4 GHz) како и
Далечинскиот управувач за магично движење. Ова може да
предизвика проблеми во комуникацијата.
t
Далечинскиот управувач за магично движење може да не
функционира правилно доколку безжичен рутер (AP) се наоѓа
на растојание помало од 1 метар од телевизорот.
Безжичниот рутер треба да се наоѓа на растојание поголемо од
1 m од телевизорот.
t
Немојте да ја расклопувате или загревате батеријата.
t
Немојте да ја испуштате батеријата. Избегнувајте екстремни
удари на батеријата.
t
Вметнувањето на батеријата на погрешен начин може да
доведе до експлозија.
Лиценци
Поддржаните лиценци може да се разликуваат во зависност од
моделот. За повеќе информации околу лиценците, посетете ја
страницата
www.lg.com
.
Известување за софтвер
со отворен код
За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите
лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ,
посетете ја страницата
http://opensource.lge.com.
Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени
одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања
за авторски права.
LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на
CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот
за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот,
испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до
[email protected] Оваа понуда е валидна три (3) години од
датумот на купување на производот.
Отстранување на
проблеми
Не е можно управување на телевизорот со далечинскиот
управувач.
t
Проверете го сензорот за далечинско управување на
производот и обидете се повторно.
t
Проверете дали помеѓу производот и далечинскиот управувач
има некаква пречка.
t
Проверете дали батериите сè уште работат и дали се правилно
поставени (
со
,
со
).
Нема приказ на слика и не се емитува звук.
t
Проверете дали производот е вклучен.
t
Проверете дали кабелот за напојување е поврзан на ѕидниот
штекер.
t
Проверете дали има проблем со ѕидниот штекер преку
поврзување на други уреди.
Телевизорот ненадејно се вклучува.
t
Проверете ги поставките за контрола на напојувањето.
Напојувањето може да има прекин.
t
Проверете дали функциите за
Автом. мирување
(Во
зависност од моделот) /
Тајмер за мирување
/
Време на
искл.
се активирани во поставките за
ВРЕМЕ
.
t
Доколку нема влезен сигнал кога телевизорот е вклучен,
телевизорот автоматски ќе се исклучи по 15 минути
неактивност.
При поврзување со PC (HDMI), се прикажува ‘Нема сигнал’ или
‘Неважечки формат’.
t
Исклучете/вклучете го телевизорот со помош на далечинскиот
управувач.
t
Повторно поврзете го HDMI кабелот.
t
Рестартирајте го компјутерот додека телевизорот е вклучен.