LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 292

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

Record the model number and serial number of the TV.
Refer to the label on the back cover and quote this
information to your dealer when requiring any service.
MODEL
SERIAL
Please contact LG First.
If you have any inquiries or comments,
please contact LG customer information centre.
LG Customer Information Centre
Country
Service
Country
Service
Österreich
0 810 144 131
Nederland
0900 543 5454
België
015 200 255
Norge
800 187 40
Luxembourg
0032 15 200255
Polska
801 54 54 54
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
07001 54 54
Portugal
808 78 54 54
ËFTL 3FQ
810 555 810
3PN¡OJB
031 228 3542
Danmark
8088 5758
Slovensko
0850 111 154
Suomi
0800 0 54 54
&TQB°B
963 05 05 00
France
3220 dites LG ou tapez 54
Sverige
0770 54 54 54
Deutschland
01806 11 54 11
(0,20€ pro Anruf aus
dem Festnetz der DTAG;
Mobilfunk: max. 0,60€
pro Anruf.)
Schweiz
0848 543 543
ǼȜȜȐįĮ
801 11 200 900,
210 4800 564
United Kingdom
0344 847 5454
Ɋɨɫɫɢɹ
8 800 200 7676
.BHZBSPST[ H
06 40 54 54 54
Eesti
800 9990
Éire
01 686 9454
ɍɤɪɚɢɧɚ
0 800 303 000
Italia
199600099
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ
8 8000 805 805,
2255(GSM)
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
8 820 0071 1111
Latvija
80200201
ɍɡɛɟɤɢɫɬDɧ
8 800 120 2222
Lietuva
880008081
Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧ
8 0000 710 005
Türkiye
444 6 543
www.lg.com