LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 39

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

POLSKI
3
Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń elektrycznych do jednego
gniazdka sieciowego z wieloma wejściami.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przegrzanie
gniazdka, a w konsekwencji pożar.
Produktu nie wolno upuścić ani przewrócić podczas podłączania
urządzeń zewnętrznych. Może to spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie produktu.
Desiccant
Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Materiał chroniący przed wilgocią jest szkodliwy w przypadku spożycia.
W razie przypadkowego spożycia należy wymusić wymioty i udać
się do najbliższego szpitala. Poza tym opakowania winylowe mogą
spowodować uduszenie, dlatego należy przechowywać je w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób
bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający jego
przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez dziecko.
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może
przewrócić się i spowodować poważne obrażenia.
Po wyjęciu zużytych baterii z urządzenia należy uważać, aby nie zostały
one zjedzone przez dzieci.
W przypadku zjedzenia baterii należy natychmiast udać się do lekarza.
Nie wolno wkładać przedmiotów przewodzących prąd (np. metalowych
prętów) w końcówkę przewodu zasilającego, gdy drugi koniec jest
podłączony do gniazdka elektrycznego. Poza tym nie wolno dotykać
przewodu zasilającego bezpośrednio po podłączeniu go do gniazdka.
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi śmiertelnym porażeniem
prądem. (zależnie od modelu)
W pobliżu produktu nie wolno przechowywać żadnych łatwopalnych
substancji.
Istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru spowodowanego lekkomyślnym
przechowywaniem łatwopalnych substancji.
Nie wolno wrzucać do wnętrza produktu metalowych przedmiotów,
takich jak monety, spinki do włosów, pręty lub druty, a także
łatwopalnych przedmiotów, takich jak papier czy zapałki. Należy
zwrócić szczególną uwagę, by zapobiec takiemu postępowaniu dzieci.
Takie postępowanie grozi porażeniem prądem, pożarem lub
uszkodzeniem ciała. W przypadku wrzucenia jakiegokolwiek
przedmiotu do wnętrza produktu należy odłączyć przewód zasilający i
skontaktować się z centrum obsługi.
Nie należy spryskiwać produktu wodą ani przecierać go łatwopalnymi
substancjami (np. rozcieńczalnikiem lub benzenem). Niezastosowanie
się do tego zalecenia grozi pożarem lub porażeniem prądem.
Należy unikać uderzania produktu lub upuszczania innych obiektów na
produkt oraz obijania ekranu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem ciała i
uszkodzeniem produktu.
Nie wolno dotykać produktu ani anteny podczas wyładowań
atmosferycznych i burzy.
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi śmiertelnym porażeniem
prądem.
Nie wolno dotykać gniazdka w przypadku ulatniania się gazu. W
takim przypadku należy najpierw otworzyć okna w celu wywietrzenia
pomieszczenia.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować powstanie iskier,
a w konsekwencji pożar lub poparzenie.