LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 40

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
POLSKI
Nie należy samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani mody%kować
urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem lub
porażeniem prądem.
W celu kontroli, kalibracji lub naprawy urządzenia należy skontaktować
się z serwisem.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z opisanych niżej sytuacji
należy natychmiast odłączyć produkt i skontaktować się z najbliższym
centrum serwisowym.
t
Produkt został uderzony
t
Produkt jest uszkodzony
t
Do wnętrza produktu dostały się jakieś przedmioty
t
Produkt wydzielał dym lub dziwny zapach
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
Jeśli urządzenie ma nie być przez dłuższy czas używane, należy odłączyć
przewód zasilający produktu.
Osadzający się kurz może spowodować pożar, a przepalenie izolacji
może spowodować nieszczelność przewodów elektrycznych, porażenie
prądem lub pożar.
Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wilgocią ani kapiącą lub
rozlaną wodą. Nie wolno stawiać na nim jakichkolwiek przedmiotów
wypełnionych płynami, np. wazonów.
Produktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie narażony na
działanie tłuszczów lub mgły olejowej.
Może to spowodować uszkodzenie produktu i jego upadek.
Jeśli do produktu (np. do zasilacza sieciowego, przewodu zasilającego
lub telewizora) przedostaną się woda lub inne substancje, należy
odłączyć kabel zasilający i natychmiast skontaktować się z centrum
serwisowym. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
Należy stosować wyłącznie zasilacz sieciowy i przewód zasilający
zatwierdzony przez %rmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń
grozi pożarem, porażeniem prądem, awarią lub zniekształceniem
produktu.
Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani przewodu
zasilającego.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
PRZESTROGA
Produkt należy ustawić w miejscu, w którym nie występują zakłócenia
spowodowane falami radiowymi.
Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca między anteną zewnętrzną
a liniami zasilania, aby zapobiec ich zetknięciu w razie upadku anteny.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenia nie wolno instalować w miejscach, z których mógłby
spaść, takich jak niestabilne półki lub powierzchnie pochyłe. Należy
unikać także miejsc, gdzie występują drgania lub podtrzymanie całości
produktu jest niemożliwe.
W przeciwnym razie produkt może spaść lub przewrócić się, co grozi
obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.
W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie należy
zabezpieczyć go przed ryzykiem przewrócenia się. W przeciwnym
wypadku produkt może przewrócić się i spowodować obrażenia.
W przypadku montażu produktu na ścianie należy przykręcić uchwyt
montażowy zgodny ze standardem VESA (opcjonalny) do tyłu obudowy.
W trakcie instalacji urządzenia za pomocą uchwytu ściennego
(opcjonalnego) należy je dokładnie przymocować, aby nie spadło.