LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 41

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

POLSKI
5
Korzystać można jedynie z wyposażenia dodatkowego i akcesoriów
zalecanych przez producenta.
Podczas instalacji anteny należy skorzystać z pomocy
wykwali%kowanego personelu serwisowego.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie
pożarowe lub ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zalecamy oglądanie telewizji z zachowaniem odległości od ekranu co
najmniej 2–7 razy większej niż długość przekątnej ekranu.
Oglądanie telewizji przez zbyt długi czas może spowodować problemy
z ostrością widzenia.
Należy używać baterii tylko określonego typu.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie pilota
zdalnego sterowania.
Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować przegrzanie się
baterii i wyciek elektrolitu.
Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokiej temperatury,
np. poprzez wystawienie na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, umieszczenie w pobliżu otwartego kominka lub grzejnika
elektrycznego.
Baterii jednorazowego użytku NIE wolno umieszczać w ładowarce.
Między pilotem a czujnikiem nie powinno być żadnych obiektów.
Promienie słoneczne lub silne światło innego rodzaju mogą zakłócać
sygnał pilota zdalnego sterowania. W takim przypadku należy
zmniejszyć poziom jasności w pomieszczeniu.
W przypadku podłączania urządzeń zewnętrznych, takich jak konsole
do gier wideo, należy dopilnować, aby długość przewodów była
wystarczająca.
W przeciwnym razie produkt może spaść, co grozi obrażeniami ciała lub
uszkodzeniem urządzenia.
Nie wolno włączać/wyłączać urządzenia przez włożenie wtyczki
do gniazdka lub wyciągnięcie jej. (Nie wolno używać wtyczki jako
włącznika). Może to spowodować awarię produktu lub porażenie
prądem.
Prosimy przestrzegać poniższych instrukcji instalacji, aby zapobiec
przegrzaniu się produktu.
t
Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna być większa
niż 10 cm.
t
Produktu nie należy instalować w miejscu pozbawionym
wentylacji (np. na półce biblioteczki lub w szafce).
t
Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
t
Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego (np. obrusem lub
%raną).
Niestosowanie się do tych zaleceń grozi pożarem.
W przypadku długiego oglądania telewizji należy unikać dotykania
otworów wentylacyjnych telewizora, ponieważ mogą one się silnie
nagrzewać. Nie wpływa to na prawidłowe działanie i jakość pracy
produktu.
Należy regularnie sprawdzać przewód urządzenia. Jeśli widoczne
są uszkodzenia lub przepalone miejsca, należy odłączyć przewód
i przerwać korzystanie z urządzenia aż do momentu, gdy zużyty
element zostanie wymieniony przez autoryzowany punkt serwisowy na
odpowiedni nowy przewód.
Nie wolno dopuścić do gromadzenia się kurzu na wtyczce lub gniazdku.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie
pożarowe.