LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 46

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
POLSKI
Korzystanie z przycisku
joysticka
Naciskając przycisk joysticka lub przesuwając go w górę, w dół, w lewo
lub w prawo, można sterować funkcjami telewizora.
Przycisk joysticka
Podstawowe funkcje
Włączanie
Gdy telewizor jest wyłączony, naciśnij
krótko przycisk joysticka jeden raz.
Wyłączanie
Gdy telewizor jest włączony, naciśnij
i przytrzymaj przez kilka sekund
przycisk joysticka.
Regulacja
głośności
Aby dostosować poziom głośności,
naciśnij przycisk joysticka i przesuń
go w lewo lub w prawo.
Przełączanie
programów
Aby przewijać listę
zaprogramowanych kanałów, naciśnij
przycisk joysticka i przesuń go w górę
lub w dół.
Dostosowywanie ustawień menu
Gdy telewizor jest włączony, naciśnij przycisk joysticka jeden raz. Aby
dostosować ustawienia menu, przesuwaj joystickiem w lewo lub w
prawo.
Wyłączanie zasilania.
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
telewizji.
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Dostęp do szybkich ustawień.
UWAGA
t
Umieszczając palec na przycisku joysticka i przesuwając przycisk w
górę, w dół, w lewo lub w prawo, należy uważać, aby nie nacisnąć
przycisku. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty przed przesunięciem,
nie można będzie dostosować poziomu głośności i zapisanych
programów.
Montaż na płaskiej
powierzchni
(Zależnie od modelu)
1 Podnieś telewizor i ustaw go na płaskiej powierzchni w pozycji
pionowej.
t
Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstęp od ściany w celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
PRZESTROGA
t
Telewizora nie wolno umieszczać w pobliżu źródeł ciepła ani na
nich, ponieważ grozi to pożarem lub uszkodzeniem telewizora.
Korzystanie z systemu
zabezpieczającego Kensington
(W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.)
t
Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Złącze systemu zabezpieczającego Kensington znajduje się z
tyłu obudowy telewizora. Więcej informacji na temat montażu
zabezpieczenia i korzystania z niego można znaleźć w dołączonej do
niego instrukcji obsługi albo na stronie
http://www.kensington.com.
Za pomocą kabla systemu zabezpieczającego Kensington połącz
telewizor ze stolikiem.
Mocowanie telewizora do ściany
(W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.)