LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 56

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
ČESKY
Bezpečnostní pokyny
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tyto
bezpečnostní pokyny.
VAROVÁNÍ
Neumisťujte televizor a dálkový ovladač v následujících prostředích:
t
Místo vystavené přímému slunečnímu svitu
t
Místo s vysokou vlhkostí, např.koupelna
t
Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která
produkují teplo
t
Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být
snadno vystaven páře nebo oleji
t
Místo vystavené dešti nebo větru
t
Blízko nádob s vodou, např. váz
Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, závadě nebo
deformaci výrobku.
Neumísťujte výrobek do prašného prostředí. Mohlo by dojít k požáru.
Elektrická zástrčka slouží k odpojení zařízení. Zástrčka musí být
okamžitě přístupná.
Napájecí zástrčky se nedotýkejte mokrýma rukama. Pokud jsou kolíky
kabelu mokré nebo zaprášené, zcela otřete a osušte zástrčku. Vysoká
vlhkost by mohla způsobit zranění elektrickým proudem.
Napájecí kabel musí být připojen k uzemněné zásuvce. (S výjimkou
zařízení, která se neuzemňují.) Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo zranění.
Napájecí kabel řádně připojte.
Pokud není napájecí kabel připojen řádně, může dojít ke vzniku požáru.
Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřišel do styku s horkými objekty,
například s topným tělesem. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Nepokládejte na napájecí kabely těžké předměty ani samotný výrobek.
Jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Kabel antény mezi vnitřkem a vnějškem budovy zahněte tak, aby
dovnitř nezatékal déšť. Jinak by mohlo dojít k poškození vnitřku
výrobku vodou a hrozbě úrazu elektrickým proudem.
Při montáži televizoru na stěnu dbejte na to, aby televizor po montáži
nevisel za napájecí a signálové kabely na zadní straně televizoru. Mohlo
by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.