LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 57

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ČESKY
3
Nezapojujte do jedné elektrické zásuvky příliš mnoho elektrických
zařízení. Jinak může dojít k požáru z důvodu přehřátí.
Při připojování externích zařízení dávejte pozor, aby vám výrobek
neupadl nebo se nepřevrátil. Jinak může dojít ke zranění nebo
poškození výrobku.
Desiccant
Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti,
který je součástí balení, mimo dosah dětí. Materiál proti vlhkosti by
mohl být při požití nebezpečný. Pokud by došlo k náhodnému požití,
vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici. Vinylové obaly
mohou způsobit zadušení. Uchovávejte je proto mimo dosah dětí.
Nedovolte, aby na televizor lezly nebo se je přidržovaly děti.
Jinak se může televizor převrátit a způsobit vážné zranění.
Použité baterie pečlivě likvidujte, aby je děti nemohly sníst. V případě,
že dítě baterie sní, ihned s ním jděte k lékaři.
Nevkládejte do konce napájecího kabelu vodivé předměty (například
kovové předměty), pokud je druhý konec připojen do elektrické sítě.
Rovněž se nedotýkejte napájecího kabelu ihned po zasunutí zástrčky
do elektrické sítě. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. (Závisí
na modelu)
Neumísťuje ani neuskladňujte v blízkosti výrobku hořlavé látky. Při
neopatrném zacházení s hořlavými látkami hrozí nebezpečí výbuchu
nebo požáru.
Nevhazujte do výrobku kovové objekty, jako jsou například mince,
sponky do vlasů, příbory nebo dráty, ani hořlavé objekty, například
papír nebo zápalky. To si musí uvědomit zvláště děti. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. Pokud se dovnitř
výrobku dostane cizí předmět, odpojte napájecí kabel a kontaktujte
servisní středisko.
Nestříkejte na výrobek vodu ani jej nečistěte hořlavou látkou (ředidlem
nebo benzenem). Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku.
Zabraňte nárazům či pádu jakýchkoli předmětů do výrobku a dejte
pozor, abyste nic neupustili na obrazovku. Mohlo by dojít ke zranění
nebo k poškození výrobku.
Nikdy se nedotýkejte tohoto výrobku či antény během bouřky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky, pokud došlo k úniku plynu. V
takovém případě otevřete okna a vyvětrejte. Mohlo by dojít k požáru
nebo vznícení od elektrického výboje.