LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 58

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
ČESKY
Sami výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Mohlo by
dojít k požáru nebo elektrickému šoku.
V případě nutnosti provedení kontroly, kalibrace či opravy se obraťte na
servisní středisko.
V případě, že dojde k některé z níže uvedených událostí, výrobek ihned
odpojte a kontaktujte místní servisní středisko.
t
Došlo k nárazu (do) výrobku
t
Výrobek byl poškozen
t
Do výrobku se dostaly cizí předměty
t
Z výrobku vycházel kouř nebo nezvyklý zápach
Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte od něj napájecí
kabel. Usazený prach může způsobit požár, případně opotřebená izolace
může způsobit probíjení, úraz elektrickým proudem nebo požár.
Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě. Na zařízení
nepokládejte ani objekty naplněné vodou, například vázy.
Neinstalujte tento výrobek na stěnu, pokud by tam byl vystaven
působení oleji nebo olejové mlhy. To by mohlo výrobek poškodit
a způsobit jeho pád.
Pokud se do produktu (jako je např. napájecí adaptér, napájecí kabel
nebo televizor) dostane voda nebo jiná látka, okamžitě odpojte napájecí
kabel a kontaktujte středisko služeb. Jinak může dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Používejte pouze napájecí adaptér a napájecí kabel schválený
společností LG Electronics. Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem, závadě nebo deformaci produktu.
Napájecí adaptér ani napájecí kabel nikdy nerozebírejte.
Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
IVýrobek instalujte v prostředí, kterým neprocházejí rádiové vlny.
Mezi kabelem venkovní antény a napájecím kabelem musí být
dostatečná vzdálenost, aby v případě pádu antény její kabel nezasáhl
kabel napájecí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Neinstalujte výrobek na místech, jako jsou nestabilní police nebo šikmé
plochy. Rovněž se vyhněte místům, kde dochází k vibracím nebo kde
výrobek nemá plnou oporu.
V opačném případě může výrobek spadnout nebo se převrátit, což může
způsobit zranění nebo poškození výrobku.
Pokud televizor instalujete na stojan, je nutné provést opatření proti
jeho převrácení. Jinak se může výrobek převrátit a způsobit zranění.
Pokud máte v úmyslu připevnit výrobek na stěnu, připevněte k jeho
zadní straně propojovací mezičlánek standardu VESA pro montáž na
stěnu (volitelné součásti). Při instalaci přístroje na stěnu pomocí držáku
pro montáž na stěnu (volitelné součásti) jej pečlivě upevněte, aby
nespadl.