LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 60

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
ČESKY
Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením,
jako je překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí ve dveřích
nebo přišlápnutí. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, elektrickým
zásuvkám a místům, ve kterých kabel vychází ze zařízení.
Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými
předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby nedošlo
k jeho poškrábání.
Nedotýkejte se obrazovky ani na ni na delší dobu nepokládejte prsty.
Mohlo by dojít k dočasné deformaci obrazu.
Při čištění výrobku a jeho součástí nejprve odpojte napájení a otřete jej
měkkým hadříkem. Použití nadměrné síly může způsobit poškrábání
nebo změny zbarvení. Nestříkejte na výrobek vodu ani jej neotírejte
mokrým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky na sklo, leštěnku na
auta nebo průmyslová leštidla, abrazivní prostředky nebo vosk, benzen,
alkohol apod., které mohou výrobek a jeho panel poškodit.
V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku (deformaci, korozi nebo prasknutí).
Pokud je tato jednotka připojena k zásuvce na střídavý proud, není
odpojena od zdroje střídavého proudu, i když tuto jednotku vypnete
VYPÍNAČEM.
Při odpojování kabelu jej uchopte za zástrčku a vytáhněte.
Pokud dojde k oddělení vodičů uvnitř kabelu, může dojít k požáru.
Před přesouváním výrobku nejprve vypněte napájení. Pak vytáhněte
napájecí kabely, kabely antény a všechny připojovací kabely.
Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo napájecího kabelu a vzniku
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Při přesouvání nebo vybalování výrobku pracujte ve dvojici, protože
výrobek je těžký. Jinak může dojít ke zranění.
Jednou za rok se obraťte na servisní středisko s žádostí o vyčištění
vnitřních součástí výrobku.
Nahromaděný prach může způsobit mechanické selhání.
Veškeré opravy výrobku svěřte kvali-kovaným pracovníkům servisu.
Výrobek je potřeba opravit v případě, že byl jakýmkoli způsobem
poškozen, například v případě poškození napájecího kabelu nebo
zástrčky, vniknutí kapaliny či objektů do zařízení nebo pokud bylo
zařízení vystaveno dešti či vlhkosti, nefunguje standardním způsobem
či spadlo na zem.
Pokud je výrobek při dotyku studený, můžete po jeho zapnutí pozorovat
nepatrné blikání. Jde o normální jev, výrobek je v pořádku.
Panel je výrobek s moderní technologií s rozlišením dvou až šesti
milionů pixelů. Na panelu můžete vidět drobné černé nebo jasně
barevné tečky (červené, modré nebo zelené) velikosti 1 ppm. Nejedná
se o závadu a neovlivňuje to výkon ani spolehlivost výrobku.
Tento jev se vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro
výměnu nebo vrácení peněz.