LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 64

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
ČESKY
Používání tlačítka ovladače
Funkce TV můžete jednoduše ovládat stisknutím nebo přesunutím
tlačítka ovladače nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
Tlačítko ovladače
Základní funkce
Zapnutí
Když je TV vypnutá, umístěte prst na
tlačítko ovladače, jednou je stiskněte
a poté uvolněte.
Vypnutí
Když je TV zapnutá, umístěte prst na
tlačítko ovladače, jednou je stiskněte
pod dobu několika sekund a poté
uvolněte.
Ovládání
hlasitosti
Pokud umístíte prst na tlačítko
ovladače a zatlačíte je doleva
či doprava, můžete nastavit
požadovanou úroveň hlasitosti.
Ovládání
programů
Pokud umístíte prst na tlačítko
ovladače a zatlačíte je nahoru či
dolů, můžete procházet požadované
uložené programy.
Úprava nastavení menu
Pokud TV zapnete, stiskněte jednou tlačítko ovladače. Můžete upravit
nastavení položek menu pposunutím tlačítka ovladače doleva nebo
doprava.
Vypněte telefon.
Vymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke
sledování televizoru.
Změna vstupního zdroje.
Přístup k Rychlému nastavení.
POZNÁMKA
t
Pokud umístíte prst na tlačítko ovladače a budete jej tlačit nahoru,
dolů, vlevo nebo vpravo, dávejte pozor, abyste nestiskli tlačítko
ovladače. Pokud nejprve stiskněte tlačítko ovladače, nebudete moci
nastavit úroveň hlasitosti a uložené programy.
Umístění monitoru na
stolek
(Závisí na modelu)
1 Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené polohy na stolku.
t
Mezi monitorem a stěnou musí být volný prostor (minimálně) 10
cm pro zajištění správného větrání.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
UPOZORNĚNÍ
t
Neumísťujte televizor na zdroje tepla nebo do jejich blízkosti, aby
nedošlo k požáru nebo jinému poškození.
Použití bezpečnostního systému
kensington
(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)
t
Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází na zadní
straně televizoru. Další informace o instalaci a používání naleznete v
návodu přiloženém k bezpečnostnímu systému Kensington nebo na
webové stránce
http://www.kensington.com
.
Kabelem bezpečnostního systému Kensington spojte televizor a stolek.
Zajištění televizoru na stěně
(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)