LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 69

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ČESKY
15
B
Úprava úrovně hlasitosti.
P
Procházení uloženými programy nebo kanály.
(VYPNOUT ZVUK)
Vypnutí všech zvuků.
* Stisknutím a podržením tlačítka
se aktivuje funkce popisů
zvuku. (Závisí na modelu)
(DOMŮ)
Přístup k menu Domů.
(ZPĚT)
Návrat na předchozí obrazovku.
Vymazání veškerých zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke
sledování televizoru.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Kolečko (OK)
Pro výběr menu stiskněte střed tlačítka Kolečko.
Programy můžete měnit pomocí tlačítka Kolečko.
Navigační tlačítka
(nahoru/dolů/doleva/doprava)
Procházejte nabídku stisknutím tlačítka nahoře, dole, vlevo nebo
vpravo. Pokud stisknete tlačítka
když je v provozu
ukazatel, zmizí ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude
fungovat jako univerzální dálkový ovladač. Pro opětovné zobrazení
ukazatele na obrazovce zatřeste dálkovým ovladačem Magic doprava
a doleva.
Zobrazí průvodce pořady.
(Ovládací panel na obrazovce)
Zobrazí Vzdálenou obrazovku.
*Přístup k Menu univerzálního ovladače. (Závisí na modelu)
D
Používá se pro sledování videa ve 3D. (Pouze 3D modely)
(Rozpoznávání hlasu)
Pro použití funkce Rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení.
1. Stiskněte tlačítko Rozpoznávání hlasu.
2. Až se na levé straně telvizní obrazovky objeví okno pro záznam
hlasu, řekněte, co chcete.
t
Nepoužívejte dálkový ovladač Magic dál než 10 cm od svého
obličeje.
t
Rozpoznávání hlasu může selhat, pokud mluvíte příliš rychle
nebo příliš pomalu.
t
Míra rozpoznávání závisí na charakteristikách uživatele (hlas,
ýslovnost, intonace a rychlost) a prostředí (okolní hluk a
hlasitost televizoru).
(R. nastavení)
Přístup k Rychlému nastavení.
Barevná tlačítka
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
(
: Červená,
: Zelená,
: Žlutá,
: Modrá)
Tlačítka teletextu (
,
)
Tato tlačítka se používají pro
teletext.
V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
Zaregistrování dálkového ovladače
magic
Jak zaregistrovat dálkový ovladač magic
Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte s
televizorem.
1 Vložte baterie od dálkového ovladače Magic a zapněte televizor.
2 Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači
stiskněte tlačítko
Kolečko(OK)
.
*Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic,
zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí
televizoru.
Jak zrušit registraci dálkového ovladače
magic
Současným stisknutím tlačítka
(ZPĚT)
a
(DOMŮ)
na dobu
pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a
televizorem.
* Stisknutím a přidržením tlačítka
můžete současně zrušit a znovu
provést registraci dálkového ovladače Magic.