LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 74

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
SLOVENČINA
Bezpečnostné pokyny
Pred použitím produktu si pozorne prečítajte
bezpečnostné opatrenia.
VAROVANIE
Televízor a diaľkový ovládač neumiestňujte na nasledujúce miesta:
t
Miesto vystavené priamemu slnečnému svitu,
t
Miesto s vysokou vlhkosťou, ako je napríklad kúpeľňa,
t
Miesto v blízkosti zdroja tepla, ako sú napríklad kachle a iné
zariadenia produkujúce teplo,
t
Miesto v blízkosti kuchynských drezov alebo zvlhčovačov, kde
produkt môže byť jednoducho vystavený pôsobeniu pary alebo
oleja,
t
Miesto vystavené pôsobeniu dažďa alebo vetra,
t
Miesto v blízkosti nádob s vodou, ako sú napríklad vázy.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým
prúdom, poruchám alebo deformácii produktu.
Nenechávajte produkt na prašných miestach. Mohlo by dôjsť k požiaru.
Sieťová zástrčka slúži na odpojenie zariadenia. Táto zástrčka musí byť
neustále dostupná.
Nechytajte zástrčku mokrými rukami. Ak je kolík zástrčky mokrý alebo
zaprášený, dôkladne ho osušte alebo z neho zotrite prach.
Nadmerná vlhkosť by mohla zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
Uistite sa, že je napájací kábel pripojený k uzemnenej elektrickej
zásuvke. (Platí v prípade neuzemnených zariadení.)
Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd alebo by ste sa mohli poraniť.
Dôkladne pripojte napájací kábel.
Ak nie je napájací kábel pripojený dôkladne, mohlo by dôjsť k požiaru.
Uistite sa, že sa napájací kábel nedotýka horúcich objektov, napríklad
ohrievača. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Neklaďte ťažké predmety ani samotný produkt na napájacie káble.
V opačnom prípade by to mohlo viesť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
Ohnite kábel antény v mieste prechodu z vonkajšieho prostredia do
vnútra budovy, aby ste zabránili zatekaniu dažďovej vody. Voda môže
spôsobiť poškodenie vnútorných súčastí produktu a zásah elektrickým
prúdom.
Pri montáži na stenu televízor nevešajte za napájací alebo signálny
kábel zo zadnej strany televízora.
Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.