LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 75

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SLOVENČINA
3
Nezapájajte priveľa elektrických zariadení do jednej elektrickej zásuvky.
Mohlo by to viesť k požiaru v dôsledku prehrievania.
Pri pripájaní externých zariadení dajte pozor, aby sa vám televízor
neprevrhol alebo aby vám nespadol.
Mohlo by to viesť k poraneniu osôb alebo poškodeniu produktu.
Desiccant
Uchovávajte balenie chrániace produkt pred vlhkosťou alebo vinylové
balenie mimo dosahu detí. Prehltnutie ochranného materiálu je
nebezpečné. Ak dôjde k prehltnutiu, vyvolajte u postihnutého
zvracanie a odvezte ho do najbližšej nemocnice. Vinylový obal by
navyše mohol spôsobiť zadusenie. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom, aby sa šplhali alebo vešali na televízor.
Televízor sa môže prevrhnúť a spôsobiť vážne poranenia.
Použité batérie starostlivo likvidujte tak, aby ich nemohli prehltnúť
deti. Ak dieťa prehltne batériu, okamžite ho vezmite na vyšetrenie k
lekárovi.
Nevkladajte do koncovky napájacieho kábla žiadny vodivý predmet
(napríklad kovovú paličku), kým je druhý koniec kábla zapojený do
elektrickej zásuvky. Taktiež sa nedotýkajte napájacieho kábla po jeho
pripojení do elektrickej zásuvky. Mohol by vás zasiahnuť elektrický
prúd. (v závislosti od modelu)
Neklaďte ani neskladujte horľavé látky v blízkosti produktu. Hrozí
nebezpečenstvo explózie alebo požiaru v dôsledku neopatrného
zaobchádzania s horľavými látkami.
Do produktu nevhadzujte kovové predmety, ako sú napríklad mince,
sponky do vlasov, paličky alebo drôty, ani horľavé predmety, ako
napríklad papier alebo zápalky. Obzvlášť opatrné musia byť deti.
Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poraneniu.
Ak do produktu spadne cudzí objekt, odpojte napájací kábel a obráťte
sa na servisné stredisko.
Na produkt nerozprašujte vodu ani ho nečistite pomocou horľavých
látok (riedidlo alebo benzén). Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte produkt silným nárazom. Zabráňte, aby doň spadli
akékoľvek predmety. Na obrazovku neklaďte žiadne predmety. Mohli by
ste sa poraniť alebo by sa mohol poškodiť produkt.
Počas silnej búrky sa nikdy nedotýkajte produktu ani antény.
Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.
Ak došlo k úniku plynu, v žiadnom prípade sa nedotýkajte elektrickej
zásuvky. Otvorte okná a vyvetrajte. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo
popáleniu spôsobenému iskrou.