LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 76

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
SLOVENČINA
Nerozoberajte, neopravujte ani nijako neupravujte produkt sami. Mohlo
by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
V prípade potreby preskúšania, kalibrácie alebo opravy produktu
kontaktujte servisné stredisko.
Ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií, produkt okamžite odpojte
od zdroja napájania a kontaktujte miestne servisné stredisko.
t
Produkt bol vystavený nárazu
t
Produkt sa poškodil
t
Do produktu sa dostali cudzie predmety
t
Z produktu uniká dym alebo nezvyčajný zápach
Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Ak nebudete produkt dlhší čas používať, odpojte napájací kábel od
produktu. Usadený prach by mohol spôsobiť požiar a narušenie izolácie
by mohlo spôsobiť únik elektrického prúdu, zásah elektrickým prúdom
alebo požiar.
Na zariadenie nesmie nič kvapkať ani prskať a nesmú sa naň
umiestňovať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
Neinštalujte tento produkt na stenu, pretože by mohol byť vystavený
pôsobeniu oleja alebo olejovým čiastočkám. Môže dôjsť k poškodeniu
produktu a jeho pádu.
Ak sa do výrobku (napr. do sieťového adaptéra AC, napájacieho kábla,
televízora) dostane voda alebo iná látka, odpojte napájací kábel a ihneď
kontaktujte servisné stredisko. V opačnom prípade by to mohlo viesť k
požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Používajte iba autorizovaný sieťový adaptér AC a napájací kábel
schválený spoločnosťou LG Electronics. V opačnom prípade by
mohlo dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poruchám alebo
deformácii produktu.
Sieťový adaptér ani napájací kábel nikdy nerozoberajte.
Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE
Produkt umiestnite mimo dosahu rádiových vĺn.
Medzi vonkajšou anténou a vedením napätia musí byť dostatočná
vzdialenosť, aby nedošlo ku kontaktu antény s vedením, ani keby
anténa spadla. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Produkt neinštalujte na miestach, ako sú napríklad nestabilné police
alebo naklonené plochy. Vyhýbajte sa aj miestam vystaveným vibráciám
alebo miestam, kde produkt nemožno úplne podoprieť. V opačnom
prípade by produkt mohol spadnúť alebo prevrátiť sa, čo môže spôsobiť
poranenia alebo poškodenie produktu.
Ak produkt inštalujete na stojan, je potrebné produkt zaistiť proti
prevrhnutiu. V opačnom prípade sa produkt môže prevrhnúť a spôsobiť
poranenia.
Ak chcete produkt namontovať na stenu, na zadnú stranu produktu
pripevnite montážne rozhranie kompatibilné s normou VESA (voliteľná
súčasť). Pri inštalácii súpravy na použitie nástennej konzoly (voliteľné
súčasti) súpravu pozorne upevnite tak, aby nespadla na zem.