LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 77

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SLOVENČINA
5
Používajte výlučne prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.
Pri inštalácii antény sa poraďte s kvali4kovaným servisným
pracovníkom.
Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Televízor vám odporúčame sledovať zo vzdialenosti zodpovedajúcej
minimálne 2 až 7-násobku veľkosti uhlopriečky obrazovky. Ak sledujete
televízor dlhšiu dobu, môže sa u vás prejaviť rozostrené videnie.
Používajte iba špeci4kovaný typ batérie. Iný typ by mohol spôsobiť
poškodenie diaľkového ovládača.
Nepoužívajte nové batérie spolu so starými batériami. Mohlo by to viesť
k prehrievaniu alebo pretečeniu batérií.
Batérie nesmú byť vystavované nadmernému teplu, preto ich
uchovávajte mimo priameho slnečného žiarenia, otvoreného ohňa a
elektrických ohrievačov.
Nevkladajte do nabíjačky batérie, ktoré nie sú nabíjateľné.
Ubezpečte sa, že medzi diaľkovým ovládaním a snímačom nie sú žiadne
objekty.
Slnečné svetlo alebo svetlo z iného silného zdroja môže rušiť signál z
diaľkového ovládača. V takom prípade zvýšte zatemnenie miestnosti.
Pri pripájaní externých zariadení (napríklad konzol pre videohry)
skontrolujte, či je dĺžka pripájacích káblov dostatočná. V opačnom
prípade by sa produkt mohol prevrhnúť, čo môže spôsobiť poranenia
alebo poškodenie produktu.
Produkt nezapínajte ani nevypínajte zapájaním do elektrickej zásuvky
alebo odpájaním od elektrickej zásuvky. (Nepoužívajte elektrickú
zástrčku na zapínanie a vypínanie.) Mohlo by dôjsť k mechanickej
poruche alebo zásahu elektrickým prúdom.
Ak chcete predísť prehrievaniu produktu, postupujte podľa
nasledujúcich pokynov na inštaláciu.
t
Vzdialenosť medzi produktom a stenou musí byť väčšia než 10 cm.
t
Produkt neinštalujte na mieste, kde nie je zaistené dostatočné
prúdenie vzduchu (napr. na policu alebo do vstavanej skrine).
t
Produkt neinštalujte na koberec ani na iný mäkký podklad.
t
Skontrolujte, či vetracie otvory nie sú blokované obrusom alebo
závesom.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru.
Dávajte pozor, aby ste sa pri dlhodobom sledovaní televízora nedotkli
ventilačných otvorov, pretože môžu byť horúce. Prevádzku alebo výkon
produktu to žiadnym spôsobom neovplyvňuje.
Pravidelne kontrolujte kábel zariadenia a ak sa javí poškodený alebo
narušený, odpojte ho, zariadenie ďalej nepoužívajte a zabezpečte, aby
vám školený servisný technik kábel vymenil za správny náhradný diel.
Zabráňte usádzaniu prachu na kolíkoch zástrčky alebo v zásuvke. Mohlo
by dôjsť k požiaru.