LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 78

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
SLOVENČINA
Chráňte napájací kábel pre fyzickým alebo mechanickým namáhaním,
napríklad pred ohýbaním, skrúcaním, zaseknutím, privretím do dvier
alebo postúpaním. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, sieťovým
elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.
Netlačte na panel príliš silno rukou ani ostrým predmetom, napríklad
nechtom, ceruzkou alebo perom, aby ste ho nepoškriabali.
Vyhýbajte sa dlhodobému dotýkaniu sa obrazovky a pritláčaniu prstov
k obrazovke. V opačnom prípade môže dôjsť k dočasnému skresleniu
obrazu na obrazovke.
Pri čistení produktu a jeho súčastí odpojte produkt od zdroja napájania
a potom ho utrite mäkkou tkaninou. Pôsobenie nadmernej sily môže
spôsobiť poškriabanie alebo zmenu farby. Na produkt nerozprašujte
vodu a neutierajte ho mokrou tkaninou. Nikdy nepoužívajte prípravky
na čistenie skla, automobilov alebo priemyselné leštiace prostriedky,
abrazíva alebo vosk, benzén, alkohol atď., ktoré môžu poškodiť produkt
a jeho panel. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, zásahu
elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu (deformácii, korózii
alebo popraskaniu).
Ak ste zariadenie vypli pomocou VYPÍNAČA a neodpojili ho od
elektrickej zásuvky, stále je pripojené k zdroju napájania striedavým
prúdom.
Pri odpájaní kábla postupujte tak, že kábel uchopíte za zástrčku a
vytiahnete ho.
Ak sa vodiče v napájacom kábli prerušia, môže dôjsť k požiaru.
Pri premiestňovaní produktu najprv skontrolujte, či ste vypli napájanie.
Potom odpojte napájací kábel, kábel antény a všetky pripojené káble.
Takto predídete poškodeniu televízora alebo napájacieho kábla, čo by
mohlo viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Pri premiestňovaní alebo vybaľovaní produktu pracujte vo dvojici,
pretože produkt je ťažký. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zraneniu.
Raz do roka kontaktujte servisné stredisko za účelom vyčistenia
vnútorných súčastí produktu.
Nahromadený prach by mohol spôsobiť mechanickú poruchu.
Všetky servisné zásahy zverte kvali4kovaným servisným pracovníkom.
Servis je nevyhnutný v prípade, ak bolo zariadenie akýmkoľvek
spôsobom poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel
alebo zástrčka, ak sa na zariadenie rozliala tekutina alebo doň spadli
akékoľvek predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti,
ak nefunguje normálne alebo ak spadlo.
Ak je produkt na dotyk studený, po zapnutí môže mierne „blikať“. Ide o
bežný jav, nejde o poruchu produktu.
Panel je produkt s rozlíšením od dvoch do šiestich miliónov pixelov,
ktorý využíva špičkové technológie. Na paneli môžete vidieť malé čierne
bodky alebo jasne sfarbené bodky (červené, modré alebo zelené) s
veľkosťou 1 ppm. Nenaznačuje to žiadnu poruchu a nemá to vplyv na
výkon a spoľahlivosť produktu. Tento jav sa vyskytuje aj u produktov inej
značky a nezakladá nárok na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.