LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 80

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
SLOVENČINA
UPOZORNENIE
Prostredie pri sledovaní
t
Vzdialenosť pri sledovaní

-
Obsahu vo formáte 3D vám odporúčame sledovať zo
vzdialenosti zodpovedajúcej minimálne dvojnásobku
veľkosti uhlopriečky obrazovky. Ak máte pri sledovaní obsahu
vo formáte 3D nepríjemné pocity, presuňte sa do väčšej
vzdialenosti od obrazovky.
Odporúčania pre rôzne vekové skupiny
t
Deti

-
Deťom mladším ako 6 rokov sa zakazuje používať alebo
sledovať obsah vo formáte 3D.

-
Deti vo veku do 10 rokov môžu prehnane reagovať a prežívať
nadmerné vzrušenie, pretože ich zrak je vo vývoji (môžu sa
napríklad pokúšať dotknúť sa obrazovky alebo skočiť do
obrazovky).
Deti sledujúce obsah vo formáte 3D je potrebné špeciálne
sledovať a venovať im pri tom zvýšenú pozornosť.

-
Deti majú vyššiu binokulárnu disparitu sledovania obsahu vo
formáte 3D než dospelí, pretože vzdialenosť medzi ich očami
je menšia než u dospelých. Preto budú stereoskopickú hĺbku
obrazu vo formáte 3D vnímať intenzívnejšie než dospelí.
t
Mladistvé osoby

-
Mladistvé osoby vo veku do 19 rokov môžu v dôsledku
stimulácie svetlom obsahu vo formáte 3D reagovať
precitlivelo. Odporúča sa, aby sa vyhli dlhému sledovaniu
obsahu vo formáte 3D, keď sú unavení.
t
Staršie osoby

-
Staršie osoby môžu vnímať menej 3D efektov než mladšie
osoby. Pred televízorom by nemali sedieť vo vzdialenosti
menšej než je odporúčaná vzdialenosť.
Upozornenia pri používaní 3D okuliarov
t
Používajte 3D okuliare od spoločnosti LG. V opačnom prípade
nemusíte správne vidieť videá vo formáte 3D.
t
Nepoužívajte 3D okuliare namiesto svojich bežných okuliarov,
slnečných okuliarov ani ochranných okuliarov.
t
Používanie upravovaných 3D okuliarov môže spôsobiť námahu očí
alebo deformáciu obrazu.
t
3D okuliare nevystavujte extrémne vysokým ani nízkym teplotám.
Vedie to k ich deformácii.
t
3D okuliare sú krehké a ľahko sa poškriabu. Na utieranie šošoviek
vždy používajte mäkký a čistý kus tkaniny. Nepoškriabte šošovky
3D okuliarov ostrými predmetmi a pri ich čistení a utieraní
nepoužívajte chemikálie.
Príprava
POZNÁMKA
t
Inicializácia televízora pri jeho prvom zapnutí od odoslania z
továrne môže trvať niekoľko minút.
t
Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.
t
Obrazovka vášho TV sa môže líšiť od obrazovky zobrazenej v tomto
návode na obsluhu.
t
Dostupné ponuky a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od
zdrojového vstupu alebo modelu výrobku, ktorý používate.
t
K tomuto televízoru môžu byť v budúcnosti pridané ďalšie funkcie.
t
Ak chcete znížiť spotrebu energie, môžete televízor uviesť do
pohotovostného režimu. Ak televízor nebudete určitý čas sledovať,
mali by ste ho vypnúť, aby ste tak znížili spotrebu energie.
t
Spotrebu energie počas používania môžete značne znížiť znížením
jasu obrazu, čím znížite aj celkové prevádzkové náklady.
t
Položky dodané s produktom sa môžu u jednotlivých modelov líšiť.
t
Technické parametre produktu alebo obsah tejto príručky sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie
funkcií produktu.
t
Pre optimálne pripojenie by malo mať orámovanie káblov HDMI
a zariadení USB hrúbku menšiu ako 10 mm a šírku menšiu ako 18
mm. Použite predlžovací kábel, ktorý podporuje rozhranie USB 2.0,
ak kábel USB alebo pamäťové zariadenie USB nemožno zasunúť do
USB portu na televízore.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Použite certi4kovaný kábel s pripojeným logom HDMI.
t
Ak nepoužijete certi4kovaný kábel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovať alebo sa môže vyskytnúť chyba pripojenia.(Odporúčané
typy káblov HDMI)
- Vysokorýchlostný kábel HDMI®/
TM
(3 m alebo kratší)
- Vysokorýchlostný kábel HDMI®/
TM
so sieťou Ethernet (3 m alebo
kratší)
UPOZORNENIE
t
Aby ste zabezpečili bezpečnosť a dlhú životnosť produktu,
nepoužívajte žiadne neschválené príslušenstvo.
t
Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo zranenie
spôsobené používaním neschváleného príslušenstva.
t
Niektoré modely majú na obrazovke nalepenú tenkú fóliu, ktorá sa
nesmie odstrániť.