LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 81

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SLOVENČINA
9
Položky zakúpené
samostatne
Samostatne zakúpené položky môžu byť bez upozornenia zmenené
alebo upravené s cieľom zlepšenia kvality.
Tieto zariadenia si môžete zakúpiť u svojho predajcu.
Tieto zariadenia fungujú iba s určitými modelmi.
Názov alebo dizajn modelu sa môže zmeniť na základe aktualizácie
funkcií produktu, situácie alebo podmienok výrobcu.
(v závislosti od modelu)
AG-F***
Okuliare Cinema 3D
AN-MR600
Diaľkový ovládač
Magic Remote
AN-VC550
Smart Camera
AG-F***DP
Okuliare Dual Play
Avdio naprava LG
Údržba
Čistenie televízora
Pravidelným čistením televízora dosiahnete čo najlepší výkon a
predĺžite životnosť produktu.
t
Najprv vypnite napájanie a odpojte napájací kábel a všetky ostatné
káble.
t
Ak sa televízor dlhší čas nepoužíva,odpojte napájací kábel zo
zásuvky,aby ste predišli prípadnému poškodeniu bleskom alebo
prepätím.
Obrazovka, rám, skrinka a stojan
Na odstránenie prachu alebo drobných nečistôt z povrchu používajte
suchú, čistú a jemnú tkaninu.
Na odstránenie hrubších nečistôt z povrchu používajte jemnú tkaninu
namočenú vo vode alebo rozriedenom jemnom čistiacom prostriedku.
Potom povrch ihneď utrite suchou tkaninou.
t
Nikdy sa nedotýkajte obrazovky, pretože to môže viesť k jej
poškodeniu.
t
Povrch obrazovky nestláčajte, netrite ani naň neudierajte nechtami
ani ostrými predmetmi, pretože to môže spôsobiť škrabance na
obrazovke a deformáciu obrazu.
t
Nepoužívajte žiadne chemikálie, pretože by mohli poškodiť
produkt.
t
Nestriekajte na povrch tekutiny. Ak sa do televízora dostane voda,
môže to spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu.
Napájací kábel
Pravidelne odstraňujte z napájacieho kábla nahromadený prach alebo
špinu.
Zdvíhanie a
premiestňovanie televízora
Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora si prečítajte
nasledujúce pokyny, aby sa predišlo poškriabaniu alebo poškodeniu
televízora a aby sa zabezpečil bezproblémový prenos bez ohľadu na typ
a veľkosť.
t
Odporúča sa premiestňovať televízor v škatuli alebo v pôvodnom
balení, v ktorom bol televízor dodaný.
t
Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora odpojte
napájací kábel a všetky káble.
t
Aby sa zabránilo poškodeniu, pri manipulácii s televízorom by mala
byť obrazovka otočená smerom od vás.
t
Pevne uchopte vrchnú a spodnú časť rámu televízora. Uistite
sa, že nedržíte priehľadnú časť, reproduktor ani oblasť mriežky
reproduktora.
t
Veľký televízor by mali premiestňovať minimálne 2 ľudia.
t
Pri ručnom premiestňovaní televízora držte televízor podľa
nasledujúceho obrázku.
t
Pri premiestňovaní televízora sa vyhýbajte nárazom a
nadmernému chveniu.
t
Pri premiestňovaní televízora držte televízor vzpriamene,
neotáčajte ho nabok ani ho nenahýnajte doľava alebo doprava.
t
Nevyvíjajte nadmerný tlak, ktorý by mohol spôsobiť napnutie/
ohnutie rámu. Mohlo by to viesť k poškodeniu obrazovky.
t
Pri manipulácii s televízorom buďte opatrní, aby ste nepoškodili
vysúvacie tlačidlo pákového ovládača.
UPOZORNENIE
t
Nikdy sa nedotýkajte obrazovky, pretože to môže viesť k jej
poškodeniu.
t
Nepremiestňujte televízor ťahaním za držiaky káblov, pretože by
sa držiaky mohli zlomiť a mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo
poškodeniu televízora.