LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 82

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
SLOVENČINA
Používanie tlačidla
pákového ovládača
Funkcie TV môžete jednoducho ovládať stlačením alebo posunutím
tlačidla pákového ovládača nahor, nadol, doľava alebo doprava.
Tlačidlo pákového ovládača
Základné funkcie
Napájanie
zapnuté
Keď je televízor vypnutý, raz stlačte
tlačidlo pákového ovládača a
uvoľnite ho.
Vypnúť
napájanie
Keď je televízor zapnutý, na pár
sekúnd stlačte tlačidlo pákového
ovládača a uvoľnite ho.
Ovládanie
hlasitosti
Keď tlačidlo pákového ovládača
posuniete doľava alebo doprava,
bude sa meniť úroveň hlasitosti.
Ovládanie
programov
Posunutím tlačidla pákového
ovládača nahor alebo nadol môžete
prechádzať uloženými programami.
Nastavenie ponuky
Keď je televízor zapnutý, stlačte tlačidlo pákového ovládača jedenkrát.
Položky ponuky môžete nastaviť posunutím tlačidla pákového ovládača
doľava alebo doprava.
Vypnite televízor.
Zrušenie všetkých obrazoviek OSD a návrat do režimu
sledovania TV.
Zmena vstupného zdroja.
Prístup k rýchlym nastaveniam.
POZNÁMKA
t
Pri manipulácii s tlačidlom pákového ovládača dávajte pozor, aby
ste ho nestlačili. Posúvajte ho len nahor, nadol, doľava a doprava.
Ak stlačíte najprv tlačidlo pákového ovládača, nebude možné
nastaviť úroveň hlasitosti a uložené programy.
Umiestnenie na stôl
(v závislosti od modelu)
1 Zdvihnite televízor, položte ho na stôl a upravte ho do zvislej polohy.
t
Nechajte medzeru od steny (najmenej) 10 cm kvôli dostatočnému
vetraniu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
UPOZORNENIE
t
Neumiestňujte televízor do blízkosti alebo na zdroje tepla, aby
nedošlo k požiaru alebo iným typom poškodenia.
Používanie bezpečnostného
systému od spoločnosti kensington
(Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.)
t
Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.
Konektor bezpečnostného systému od spoločnosti Kensington je
umiestnený na zadnej strane televízora. Ďalšie informácie o inštalácii
a používaní nájdete v príručke dodanej s bezpečnostným systémom
od spoločnosti Kensington alebo na webovej lokalite
http://www.
kensington.com
.
Káblom bezpečnostného systému od spoločnosti Kensington prepojte
televízor so stolom.
Upevnenie televízora k stene
(Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely.)