LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 85

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SLOVENČINA
13
Typ vý
stupu
Aktuálny
režim vstupu
AV1
(Výstup televízora
1
)
Digitálna TV
Digitálna TV
Analógová TV, AV
Analógová TV
Komponent
HDMI
1 Výstup televízora : Výstup signálov analógovej alebo digitálnej TV.
t
Každý kábel Euro Scart musí používať signálové tienenie.
t
Keď sledujete digitálnu TV v režime 3D zobrazovania, iba výstupné
signály v režime 2Dje možné prenášať cez kábel SCART. (len 3D
modely)
t
Pri uporabi funkcije Time Machine pri digitalni televiziji izhodnih
signalov monitorja ni mogoče oddajati po kablu SCART. (len 3D
modely)
Iné pripojenia
Pripojte váš televízor k externým zariadeniam. Ak chcete získať lepšiu
kvalitu obrazu a zvuku, pripojte externé zariadenie a televízor pomocou
kábla HDMI. Samostatný kábel nie je súčasťou dodávky.
Diaľkový ovládač
(v závislosti od modelu)
Popisy v tejto príručke vychádzajú z tlačidiel diaľkového ovládača.
Pozorne si prečítajte túto príručku a používajte televízor správne.
Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka pre batérie, vložte batérie (1,5
V, typ AAA) a zachovajte pritom správnu polohu pólov
a
podľa
nálepky vo vnútri priečinka a zatvorte kryt priečinka pre batérie. Ak
chcete batérie vybrať, postupujte ako pri inštalácii, ibaže v opačnom
poradí krokov.
UPOZORNENIE
t
Nepoužívajte naraz staré a nové batérie, pretože by to mohlo
poškodiť diaľkový ovládač.
t
Diaľkové ovládanie nebude dostupné na všetkých predajných
trhoch.
Dbajte na to, aby ste diaľkovým ovládačom mierili na snímač diaľkového
ovládania na televízore.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(NAPÁJANIE)
Zapínanie a vypínanie televízora.
1
Zmena vstupného zdroja. (v závislosti od modelu)
1
Zmena vstupného zdroja. (v závislosti od modelu)
2
/
(Nastavenia)
Prístup k rýchlym nastaveniam. (v
závislosti od modelu)
2
Prístup k rýchlym nastaveniam. (v závislosti od
modelu)
3
Zmena veľkosti obrazu. (v závislosti od modelu)
3
Zobrazenie informácií aktuálneho programu a
obrazovky. (v závislosti od modelu)
(Používateľská príručka)
Zobrazenie používateľskej príručky.
B
Numerické tlačidlá
Zadávanie čísel.
Zobrazenie Sprievodcu programami.
(Medzera)
Vytvorí prázdne miesto na klávesnici na obrazovke.
Návrat k predošlému programu.
Nastavenie úrovne hlasitosti.
Prístup k zoznamu obľúbených kanálov.
4
Zobrazenie informácií aktuálneho programu a
obrazovky. (v závislosti od modelu)
4
Sledovanie videa v 3D. (v závislosti od modelu)
Vypnutie všetkých zvukov.
Prechádzanie cez uložené programy alebo kanály.
Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu
obrazovku.