LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 86

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
SLOVENČINA
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Zobrazenie predchádzajúcej histórie.
5
(DOMOV)
Prístup k úvodnej ponuke Domov. (v závislosti
od modelu)
5
Prístup k úvodnej ponuke Domov. (v závislosti od
modelu)
Zobrazenie zoznamu aplikácií.
Navigačné tlačidlá (hore/dole/vľavo/vpravo)
Prechádzanie cez
ponuky alebo možnosti.
Výber ponúk alebo možností a potvrdenie vykonaných
nastavení.
Návrat na predchádzajúcu úroveň.
Zobrazí sa zoznam Odporúčané, Program, Vyhľadávanie
a Nahraté. (v závislosti od modelu)
Zrušenie všetkých obrazoviek OSD a návrat do režimu
sledovania TV.
D
6
Farebné tlačidlá
Prístup k špeciálnym funkciám v určitých
ponukách.
(
: červené,
: zelené,
: žlté,
: modré)
Tlačidlá teletextu (
,
)
Tieto tlačidlá sa používajú na
zobrazenie teletextu.
Návrat na živé televízne vysielanie.
Výber zdroja ponuky MHP TV. (iba pre Taliansko) (v závislosti
od modelu)
Ovládacie tlačidlá
(
)
Ovláda obsah ponuky
Premium, ponuky Time Machine
Ready
alebo SmartShare alebo
zariadenia kompatibilné s funkciou SIMPLINK (USB alebo SIMPLINK
alebo Time Machine
Ready
).
Spustite nahrávanie a zobrazí sa ponuka nahrávania. (len pre
modely s podporou Time Machine
Ready
)
Zobrazenie preferovaných titulkov v digitálnom režime.
Stlačením tlačidla AD (POPIS ZVUKU) sa povolí funkcia popisu
zvuku.
Výber programu v režime Rádio, TV a DTV.
Funk cie diaľkovéhovládača
magic remote control
(v závislosti od modelu)
Keď sa zobrazí hlásenie „Batéria diaľkového ovládania Magic je slabá.
Vymeňte batériu.“, vymeňte batériu.
Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka pre batérie, vložte batérie
(1,5 V, typ AA) a zachovajte pritom správnu polohu pólov
a
podľa nálepky vo vnútri priečinka a potom zatvorte kryt priečinka pre
batérie. Uistite sa, že je diaľkový ovládač namierený smerom k snímaču
diaľkového ovládača na televízore.
Ak chcete batérie vybrať, vykonajte činnosti inštalácie v opačnom
poradí.
UPOZORNENIE
t
Nepoužívajte naraz staré a nové batérie, pretože by to mohlo
poškodiť diaľkový ovládač.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(NAPÁJANIE)
Zapínanie a vypínanie televízora.
(VSTUP)
Zmena vstupného zdroja.
Numerické tlačidlá
Zadávanie čísel.
Sprístupňuje uložený zoznam programov.
(Medzera)
Vytvorí prázdne miesto na klávesnici na obrazovke.
Zobrazenie informácií aktuálneho programu a obrazovky.