LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 87

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

SLOVENČINA
15
B
Nastavenie úrovne hlasitosti.
P
Prechádzanie cez uložené rogramy alebo kanály.
(VYPNÚŤ ZVUK)
Vypnutie všetkých zvukov.
* Stlačením a podržaním tlačidla
sa povolí funkcia popisu
zvuku. (v závislosti od modelu)
(DOMOV)
Prístup k úvodnej ponuke Domov.
(SPÄŤ)
Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku.
Zrušenie všetkých obrazoviek OSD a návrat do režimu
sledovania TV.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Koliesko (OK)
Stlačením stredu kolieska vyberiete ponuku.
Pomocou kolieska môžete meniť TV program.
Navigačné tlačidlá
(hore/dole/vľavo/vpravo)
Stláčaním tlačidiel hore, dole, vľavo alebo vpravo prechádzate
cez ponuky. Keď stlačíte tlačidlá
a kurzor je práve
zobrazený, kurzor zmizne z obrazovky a diaľkové ovládanie Magic
bude fungovať ako bežné diaľkové ovládanie. Aby sa kurzor znova
zobrazoval na obrazovke, zatraste diaľkovým ovládačom Magic
doprava a doľava.
Zobrazenie Sprievodcu programami.
(Ovládanie z obrazovky)
Zobrazí ovládanie z obrazovky.
*Priamy prístup do ponuky Univerzálne ovládanie. (v závislosti od
modelu)
D
Sledovanie videa v 3D. (len 3D modely)
(Rozpoznávanie hlasu)
Na použitie funkcie rozpoznávania hlasu je potrebné sieťové
pripojenie.
1. Stlačte tlačidlo Rozpoznávanie hlasu.
2. Po zobrazení okna pre hlas v ľavej časti televíznej obrazovky niečo
povedzte.
t
Diaľkové ovládanie Magic používajte vo vzdialenosti najviac 10
cm od vašej tváre.
t
Rozpoznávanie hlasu môže zlyhať, ak hovoríte príliš rýchlo
alebo príliš pomaly.
t
Úspešnosť rozpoznania sa môže líšiť v závislosti od
charakteristík hlasu používateľa (hlas, výslovnosť, intonácia a
rýchlosť) a prostredia (okolitý hluk a hlasitosť televízora).
(
Rýchle nastavenia)
Prístup k rýchlym nastaveniam.
Farebné tlačidlá
Prístup k špeciálnym funkciám v určitých
ponukách.
(
: Červené,
: Zelené,
: Žlté,
: Modré)
Tlačidlá teletextu (
,
)
Tieto tlačidlá sa používajú na
zobrazenie teletextu.
Zobrazenie preferovaných titulkov v digitálnom režime.
Registrácia diaľkového ovládača
magic remote control
Postup pri registrácii diaľkového ovládania
magic
Ak chcete používať diaľkové ovládanie Magic, musíte ho spárovať s
vaším TV.
1 Do diaľkového ovládania Magic vložte batérie a zapnite TV.
2 Namierte diaľkové ovládanie Magic na TV a stlačte
Koliesko (OK)
na diaľkovom ovládaní.
* Ak sa v TV nepodarí zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic, vypnite a
opätovne zapnite TV a skúste to znova.
Postup pri zrušení registrácie diaľkového
ovládača magic
Aby ste zrušili párovanie diaľkového ovládania Magic,stlačte naraz
tlačidlá
(SPÄŤ)
a
(DOMOV)
a 5 sekúnd ich podržte.
* Stlačením a podržaním tlačidla
vám umožní naraz zrušiť a znova
zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic.