LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 88

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
SLOVENČINA
Používanie diaľkového ovládača
magic remote control
y
Mierne zatraste diaľkovým ovládaním Magic doprava a
doľava alebo
stlačte tlačidlá
(DOMOV)
,
(VSTUP)
,
a kurzor sa
zobrazí na obrazovke.
(Pri niektorých modeloch televízora sa kurzor objaví, keď pohnete
Koliesko (OK)
.)
y
Ak sa kurzor určitú dobu nepoužíval alebo je diaľkové ovládanie
Magic položené na rovnom povrchu, kurzor zmizne.
y
Ak kurzor nefunguje správne, môžete ho obnoviť tým, že ho
presuniete na okraj obrazovky.
y
Diaľkové ovládanie Magic vybíja batérie rýchlejšie ako bežné
diaľkové ovládanie, pretože obsahuje dodatočné funkcie.
Preventívne opatrenia pri používaní
diaľkového ovládača magic remote
control
t
Diaľkové ovládanie používajte v rámci uvedeného dosahu
(do 10 metrov). Pri používaní zariadenia mimo oblasti pokrytia
alebo ak sa v oblasti pokrytia nachádzajú prekážky, môže dôjsť
k chybám v komunikácii.
t
V závislosti od príslušenstva môže dôjsť k chybám v komunikácii.
Zariadenia ako mikrovlnné rúry alebo bezdrôtové siete LAN
používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz) ako diaľkové
ovládanie Magic. Môže to viesť k chybám v komunikácii.
t
Diaľkové ovládanie Magic nemusí správne fungovať, ak je
bezdrôtový smerovač (AP) od televízora vo vzdialenosti menšej
ako 1 meter.
Váš bezdrôtový smerovač by mal byť od televízora vzdialený viac
ako 1 m.
t
Batérie nerozoberajte ani neohrievajte.
t
Batérie nenechajte spadnúť. Batérie nevystavujte silným nárazom.
t
Vloženie batérií nesprávnym spôsobom môže viesť k výbuchu.
Licencie
Podporované licencie sa môžu u jednotlivých modelov líšiť. Ďalšie
informácie o licenciách nájdete na webovej lokalite
www.lg.com
.
Informácie o softvéri typu
open source
Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie
GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným
zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte
webovú lokalitu
http://opensource.lge.com
.
Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené
licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a
autorských práv.
Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu [email protected] lge.com vám
spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku
CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním
(ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od
dátumu zakúpenia daného produktu.
Riešenie problémov
Nemožno ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača.
t
Skontrolujte snímač diaľkového ovládača na produkte a skúste
znova.
t
Skontrolujte, či nie je medzi produktom a diaľkovým ovládačom
nejaká prekážka.
t
Skontrolujte, či batérie stále fungujú a či sú správne uložené (
na
,
na
).
Žiadny obraz ani zvuk.
t
Skontrolujte, či je produkt zapnutý.
t
Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky.
t
Skontrolujte, či je zásuvka v poriadku tým, že k nej pripojíte iné
produkty.
Televízor sa náhle vypne.
t
Skontrolujte nastavenia kontroly napájania. Mohlo dôjsť k výpadku
elektrického prúdu.
t
Skontrolujte, či sú funkcie
Aut. pohot. režim
(v závislosti od
modelu) /
Časovač vypnutia
/
Čas vypnutia
aktivované v
nastaveniach
ČAS
.
t
Ak je televízor zapnutý, ale neprijíma žiadny signál, televízor sa po
15 minútach automaticky vypne.
Pri pripájaní k počítaču (pomocou kábla HDMI) sa zobrazí správa „Žiadny
signál“ alebo „Neplatný formát“.
t
Pomocou diaľkového ovládača televízor vypnite a zapnite.
t
Znovu pripojte kábel HDMI.
t
Pri zapnutom televízore reštartujte počítač.