Metabo SPA 1200 User Manual – Page 100

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
100
– verkkojännitteen ja -taajuuden
täytyy vastata laitteen tyyppi-
kilvessä olevia arvoja;
– suojattu vikavirtakatkaisimel-
la, jonka vikavirta on 30 mA;
Ohje:
Käänny sähkölaitoksen tai sähkö-
asentajan puol
een, mikäli on epäsel-
vää, täyttääkö rakennuksen verkko-
liitäntä nämä vaatimukset.
Aseta johto siten, että se ei häirit-
se työskentelyä eikä voi vahin-
goittua.
Suojele verkkojohtoa kuumuu-
delta, syövyttäviltä nesteiltä ja te-
räviltä kulmilta.
Käytä jatkojohtona ainoastaan
kumipäällysteistä johtoa, jonka
poikkipinta-ala on riittävän suuri
(katso "Tekniset tiedot").
Käytä ulkona vain sellaista jatko-
johtoa, joka on
hyväksytty ja
merkitty ulkokäyttöön sopivaksi.
Älä irrota pistoketta seinästä joh-
dosta vetämällä.
Vältä tahatonta käynnistymistä:
varmista, että käyttökytkin on
kytketty pois päältä, kun työnnät
pistokkeen pistorasiaan.
Onnettomuusvaara!
Sahaa saa käyttää ainoastaan yksi
henkilö kerrallaan. Muita henkilöitä
saa olla vain etäällä sahasta anta-
massa tai vastaano
ttamassa työkap-
paleita.
Ennen työskentelyn aloittamista tar-
kasta seuraavien osien moitteeton
kunto:
– verkkojohto ja verkkopistoke;
– käyttökytkin;
– halkaisukiila;
– purusuojus;
– ohjausapuvälineet (työntöapuvä-
line, työntöpuu ja kahva).
Käytä henkilökohta
ista suojavarus-
tusta:
–pölysuojamaskia;
– kuulosuojaimia;
– suojalaseja.
Työskentele oikeas
sa asennossa ja
paikassa:
– edessä käyttöpuolella;
– suoraan sahan edessä;
– sahanterän suunnasta vasem-
malla;
– kahden henkilön käyttäessä ko-
netta toisen henkilön täytyy olla
riittävän etäällä sahasta.
Käytä työn yhteydessä tarvittaessa:
– sopivia työkappaletukia – jos työ-
kappaleet putoavat muuten kat-
kaisun jälkeen pöydältä;
– puruimuria.
Vältä seuraavia tyypillisiä käyttövir-
heitä:
– Älä jarruta sahanterää painamal-
la sitä sivusuunnasta. Muuten
syntyy takaiskuvaara.
– Paina työkappaletta sahattaessa
koko ajan pöytää vasten äläkä
kallista sitä. Muuten syntyy ta-
kaiskuvaara.
– Älä koskaan sahaa useita työkap-
paleita samanaikaisesti – älä
myöskään nippuja, jotka koostu-
vat useista irtokappaleista. On-
nettomuusvaara, kun sahanterä
ottaa hallitsemattomasti kiinni
yksittäisistä kappaleista.
Sisäänkiilautumisvaara!
Älä missään tapauksessa sahaa työ-
kappaleita, joilla on vaijereita, naru-
ja, hihnoja, johtoja tai teräslankoja
tai jotka sisältävät tällaisia materiaa-
leja.
6.1
Puruimuri / yleisimuri
Vaara!
Tiettyjen puupölylaatujen (esim.
tammi, pyökki ja saarni) sisäänhen-
gittäminen saattaa aiheuttaa syöpää.
Työskentele suljetui
ssa tiloissa vain
soveltuvan puruimurin kanssa.
Imu-
rin täytyy täyttää seuraavat vaati-
mukset:
– sopii imuistukan halkaisijalle (pu-
rusuojus 38 mm; purukotelo 35/
44 mm);
ilmamäärä
460 m
3
/h;
alipaine sahan imuliitännässä
530 Pa;
ilmannopeus sahan imuliitännäs-
20 m/s.
Puruimurin imuliitännät sijaitsevat sa-
hanterän suojakotelossa ja purusuojuk-
sessa.
Noudata myös puruimurin käyttöohjetta!
Sahan käyttäminen ilman puruimuria on
mahdollista vain ulkona.
6.2
Sahauskorkeuden säätö
Vaara!
Jos jokin ruumiinosa tai esine on sa-
hanterän säätöalueella, se voi tart-
tua pyörivään terään! Säädä sahaus-
korkeutta vain silloin, kun terä ei
pyöri!
Sahanterän sahauskorkeus täytyy so-
peuttaa työkappaleen korkeuteen: Puru-
suojuksen alareunan täytyy olla työkap-
paleen päällä.
Säädä sahauskorkeus säätöpyörää
(47)
kiertämällä.
Ohje:
Sahauskorkeuden säädössä mah-
dollisesti ilmenevän välyksen tasaa-
miseksi siirrä sahanterä aina alhaal-
tapäin haluttuun asentoon.
6.3
Sahanterän kallistuksen
säätäminen
Vaara!
Jos jokin ruumiinosa tai esine on sa-
hanterän säätöalueella, se voi tart-
tua pyörivään terään! Säädä sahan-
terän kallistusta vain silloin, kun terä
ei pyöri!
Sahanterän kallistus voidaan säätää -
1,5°...46,5° välillä.
1. Löysää kiristysvipu
(48)
.
2. Säädä sahanterän haluttu kaltevuus.
6.
Käyttö
47