Metabo SPA 1200 User Manual – Page 101

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
101
3. Lukitse säädetty kallistuskulma kiris-
tämällä kiristysvipu
(48)
kiinni.
Sahauskorkeuden
säätöpyörä
Sahauskorkeuden voi säätää säätöpyö-
rää
(49)
kääntämällä.
Kallistuskulman säädön kiristysvipu
Kun löysäät kiristysvivun
(50)
, sahante-
rää voidaan säätää
-1,5°...46,5° välillä.
Jotta säädetty kallistuskulma ei muuttui-
si sahauksen aikana, se täytyy jälleen
lukita kiristysvivulla
(50)
.
Kääntökahva kallistusvastetta varten
Kallistuksen säädön
vasteet ovat koh-
dissa 0° ja 45°. Erityisiä jiirisahauksia
(alileikkaus) varten kallistuskulmaa voi-
daan lisätä molempiin
suuntiin 1,5° ver-
ran.
Vedä kallistusrajoittimen pidätin
(51)
ulos ja laita oikean epäkeskolevyn
päälle = sahanterän kallistuskulma
säädettävissä –1
,5°...45° välillä.
Vedä kallistusrajoittimen pidätin
(51)
ulos ja laita vasemman epäkeskole-
vyn päälle = sahanterän kallistuskul-
ma säädettävissä 0°...46,5° välillä.
Käyttökytkin
Poiskytkentä = paina alempaa kyt-
kintä
(52)
.
Päällekytkentä = paina ylempää kyt-
kintä
(53)
1-2 sekuntia.
6.4
Rinnakkaisvasteen säätö
Rinnakkaisvasteelle käytetään pitkää
vasteprofiilia
(54)
. Asennus tapahtuu
sahan etupuolella olevalle ohjausprofii-
lille.
– Sijoita rinnakkaisvaste oikealle sa-
hanterään nähden.
Merkintä suurennuslasissa näyttää
rinnakkaisvasteen säädetyn välin
sahanterään nähden asteikolla.
– Avaa rinnkkaisvasteen kiristysvipu
(55)
ja siirrä rinnakkaisvastetta, kun-
nes suurennuslasissa oleva merkin-
tä näyttää sahanterään nähden ha-
lutun välin.
Paina kiristysvipu (55)
lukitusta var-
ten alas.
– Vasteprofiilin
(54)
täytyy olla rinnak-
kaisvasteen kanssa
sahattaessa rin-
nakkain sahanterään nähden ja sen
täytyy olla lukittuna kiristysvivulla
(55)
. Paina sitä varten kiristysvipu
alas.
– Pyälletyt mutterit
(56)
vasteprofiilin
kiinnitystä varten. Molempien pyäl-
lettyjen muttereiden
(56)
avaami-
sen jälkeen vasteprofiili voidaan ot-
taa pois ja laittaa eri asentoon:
Matala kynnys:
– litteiden työkappaleiden sahaami-
seen;
– kun sahanterä on kallistettu.
Korkea kynnys:
– korkeiden työkappaleiden sahaa-
miseen (maks. 87 mm).
6.5
Rinnakkaisvasteen osoit-
timen säätö
1. Kohdista rinnakkaisvaste sahante-
rään.
2. Löysää rinnakkaisvasteen osoitti-
men ruuvi.
3. Laita rinnakkaisvasteella oleva osoi-
tin ja asteikkonauhalla oleva "O"
kohdakkain.
4. Kiristä rinnakkaisvasteen osoittimen
ruuvi jälleen pitävästi kiinni
Huomautus:
Estääksesi työkappaleen jumiutumisen
rinnakkaisvasteen kanssa sahattaessa:
siirrä rinnakkaisvaste täysin oikealle ja
säädä sitten halutulle sahausleveydelle.
Huomautus:
Suuntaisohjaimen säätö (tarvittaessa):
Jotta työkappale ei jumiutuisi suuntais-
ohjaimen ja sahanter
än väliin, suuntais-
ohjain täytyy kohd
istaa yhdensuuntai-
seksi sahanterään nähden, tai säätää
enint. 0,3 mm taakse
päin avautuvasti.
Avaa säätöä varten 2 ruuvia suuntaisoh-
jaimen yläpuolelta, ja
kiristä sitten jäl-
leen pitävästi paikoilleen.
Huomautus:
Säädä rinnakkaisvasteen puristusvoi-
ma (tarvittaessa): Jos takimmainen ki-
ristysosa kiinnittyy etumaista kiristys-
osaa aiemmin tai myöhemmin, tätä
voidaan säätää mutteria kääntämällä
(takimmaisessa et
uosassa). Löysää
mutteria, jotta takimmainen kiristysosa
kiinnittyy myöhemmin.
Kiristä mutteria,
jotta takimmainen kiristysosa kiinnittyy
aikaisemmin.
48
49
50
51
53
52
54
55
56