Metabo SPA 1200 User Manual – Page 102

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
102
6.6
Poikittaisvasteen säätö
Poikittaisvaste
(58)
työnnetään edestä
sahauspöydän uraan.
Kulmasahauksia varten poikittaisvastet-
ta voidaan säätää molemmille puolille
60° verran.
45° ja 90° kulmien kulmasahaukseen on
olemassa vastaavat vasteet.
Kulman säätämiseksi
: Löysää kiristys-
kahva
(57)
kääntämällä si
tä vastapäi-
vään.
Loukkaantumisvaara!
Kiristyskahvan täytyy olla kiristetty-
nä, kun sahataan poikittaisvasteen
kanssa.
Asetusprofiilia voidaan siirtää tai se voi-
daan irrottaa löysääm
ällä pyälletty mut-
teri
(59)
.
6.7
Pöydän levennyksen
säätö
Pöydän levennys laajentaa tukipintaa,
niin että myös suur
empia työkappaleita
voidaan käsitellä turvallisesti.
Pöydän levennyksen säätämiseksi
täytyy kiristysvipu
(60)
löysätä.
Loukkaantumisvaara!
Kiristyskahvan täytyy olla aina sa-
hattaessa kiristettynä.
Asteikkonauhan lukeminen työsken-
neltäessä rinnakkaisvasteen kanssa
Miltä asteikolta sahausleveys luetaan
riippuu siitä, miten
vasteprofiili on asen-
nettu rinnakkaisvasteelle:
– Korkea kynnys =
Asteikko, jossa valkoisella taustalla
musta teksti.
– Matala kynnys =
Asteikko, jossa mustalla taustalla
valkoinen teksti.
Pienemmillä sahausleveyksillä pöydän
levennystä ei vedetä ulos. Sahausleve-
ys luetaan aina oikealta asteikolta rin-
nakkaisvasteen osoittimelta:
– Korkea kynnys: mahdolliset sahaus-
leveydet 0-35 cm.
– Matala kynnys: mahdolliset sahaus-
leveydet 0-29,5 cm.
Kun sahataan suurem
pia työkappaleita,
pöydän levennys täytyy vetää ulos.
1. Siirrä rinnakkaisvaste asteikon pää-
tekohtaan.
2. Vedä pöydän levennys ulos ja säädä
rinnakkaisvaste halutulle etäisyydel-
le. Sahausleveys luetaan aina va-
semmalta asteikolta asteikkonau-
han osoittimelta.
6.8
Pöydän pidennyksen
säätö
Pöydän pidennys suurentaa tukipintaa
niin, että myös pite
mpiä työkappaleita
pystytään käsittelemään turvallisesti.
1. Pöydän pidennyksen ulosvetämi-
seksi molemmat py
älletyt ruuvit
(61)
täytyy avata.
2. Vedä pöydän pidennys ulos ja sää-
dä se halutulle etäisyydelle.
3. Kiristä molemmat pyälletyt ruuvit jäl-
leen pitävästi paikoilleen.
6.9
Sahaaminen
Vaara!
Työntöpuuta on käyt
ettävä aina, kun
etäisyys sahanterän ja rinnakkais-
vasteen välillä on alle 120 mm.
Suora sahaus
1. Säädä ja lukitse kaltevuuskulma.
2. Säädä sahauskorkeus. Purusuojuk-
sen täytyy etupuolella olla täysin työ-
kappaleen päällä.
3. Säädä rinnakkaisvaste.
4. Käynnistä saha.
5. Työnnä työkappaletta tasaisesti
taaksepäin ja suorita sahaus yhdes-
sä työvaiheessa.
6. Sammuta saha, jos sitä ei ole tarkoi-
tus käyttää heti uudestaan.
Kulmasahaus
1. Poikittaisvaste työnnetään edestä
sahauspöydän uraan.
2. Säädä haluttu kulma löysäämällä
poikittaisvasteen kiristyskahva
(62)
ja kiristä tämän jälkeen kiristyskahva
jälleen kiinni.
3. Säädä asetusprofiilin
ja sahanterän
välinen sivuttainen etäisyys:
Löysää pyälletty mutteri ja siirrä
asetusprofiilia.
Kierrä pyälletty mutteri pitävästi
kiinni.
4. Paina työkappaletta poikittaisvastet-
ta vasten.
57
58
59
60
61
62