Metabo SPA 1200 User Manual – Page 103

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
103
5. Sahaa työkappale työntämällä poi-
kittaisvastetta eteenpäin.
6. Kytke laite pois päältä, jos aiot käyt-
tää sitä uudelleen vasta myöhemmin
Vaara!
Ennen jokaista kuljetuskertaa:
Kytke laite pois päältä.
Odota, että terä pysähtyy täydel-
lisesti.
Irrota verkkopistoke virtalähtees-
tä.
Veivaa sahanterä täysin alas.
Säädä sahanterän kallistuskulma ar-
voon 0° ja lukitse se kiristysvivulla.
Irrota lisäosat (purusuojus, puruimu-
ri). Laita purusuojus talteen saha-
pöytään.
Kelaa verkkojohto johtopitimeen.
Vain konejalustalla oleva laite:
Nosta laite telinerungosta ylös ja kal-
lista taakse. Laita laite kyljelleen ja
taita ylemmät jalat kokoon. Punais-
ten kääntövipujen täytyy jälleen luk-
kiutua.
Kallista laite taakse ja taita alemmat
jalat kokoon. Punaisten kääntövipu-
jen täytyy jälleen lukkiutua.
Työnnä kahvat sisä
än ja laita laite
seisomaan alustalle.
Puristumisvaara
Lukitse ulosvedetty pöydän leven-
nys kiristysvivulla.
Käytä laitteen kant
amiseen pöydän si-
vulla olevia kahvoja
(63)
.
Huomio!
Älä kanna laitetta
suojalaitteista,
pöydän levennyksestä tai käyttöele-
menteistä!
Kuljettaminen pyörillä:
Vedä kahva ulos, käännä ja lukitse
paikalleen.
Vedä tai työnnä sahaa kahvasta
Jos haluat lähettää sahan, käytä mah-
dollisuuksien mukaan aina alkuperäis-
pakkausta.
Vaara!
Aina ennen huolto- ja puhdistustöi-
tä:
1. Kytke laite pois päältä.
2. Odota, kunnes saha on pysähty-
nyt.
3. Irrota verkkopistoke virtalähtees-
tä.
– Huolto- ja puhdistustöiden jälkeen
aseta kaikki turvalaitteet taas toimin-
taan ja tarkasta ne.
– Korvaa vahingoittuneet osat, varsin-
kin turvalaitteet, ainoastaan alkupe-
räisiä vastaavilla osilla, koska osat,
joita valmistaja ei ole tarkastanut ja
hyväksynyt, voivat aiheuttaa arvaa-
mattomia vahinkoja.
– Tässä luvussa kuvattuja huolto- ja
korjaustöitä pidemmälle meneviä töi-
tä saavat suoritta
a vain valtuutetut
ammattihenkilöt.
Vaara!
Sahausalusta
n ollessa vaurioitunut
on olemassa vaara,
että pienet kap-
paleet jäävät saha
usalustan ja sa-
hanterän väliin ja sahanterä jää ju-
miin. Vaihda vaurioituneet
sahausalustat välittömästi uusiin!
8.1
Sahanterän vaihto
Vaara!
Sahauksen jälkeen sahanterä voi
olla erittäin kuuma – palovammavaa-
ra! Anna kuuman
sahanterän jääh-
tyä. Älä puhdista sahanterää palo-
naroilla nesteillä.
Myös liikkumattomasta sahanterästä
voi saada haavoja. Käytä sahanterän
vaihdossa suojakäsineitä.
Kokoonpanon yhteyd
essä on ehdot-
tomasti huomioitava sahanterän
pyörimissuunta!
1. Veivaa sahanterä kokonaan ylös.
2. Irrota purusuojus.
3. Löysää sahausalusta
(64)
ja vedä
se ulos.
4. Käännä kiristysmutteria
(68)
kiinto-
avaimella
ja
vedä samalla sahante-
rän lukitusvivusta
(65)
ylöspäin
niin
,
että se lukittuu.
5. Pidä vivusta kiinni ja ruuvaa kiristys-
mutteri myötäpäivään irti.
6. Ota kiristysmutteri
(68)
, sahanterän
ulompi laippa
(67)
ja sahanterä pois
sahanterän akselista.
7.
Kuljetus
63
8.
Huolto ja hoito
64
65