Metabo SPA 1200 User Manual – Page 104

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
104
7. Puhdista sahanterälaippojen
(66)
ja
(67)
ja sahanterän kiinnityspinnat.
Vaara!
Älä käytä mitään sellaisia puhdistus-
aineita (esim. pihkajäännösten puh-
distamiseksi), jotka voivat syövyt-
tää kevytmetallios
ia; muuten sahan
kestävyys voi huonontua.
8. Työnnä sahanterän
sisempi laippa
(66)
moottorin akselille.
9. Aseta uusi terä akselille (huomioi
pyörimissuunta!).
Vaara!
Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka
vastaavat teknisten tietojen ja nor-
min EN 847-1 vaatimuksia – epäsopi-
vista, vaurioituneista tai vääristy-
neistä sahanteristä voi irrota
räjähdysmäisesti palasia keskipako-
voiman vaikutuksesta.
Seuraavia sahanteriä ei saa käyttää:
– sahanterät, joiden suurin sallittu
pyörimisnopeus on alhaisempi
kuin sahanterän akselin nimellis-
kierrosnopeus (katso "Tekniset
tiedot");
– runsasseosteisesta pikateräk-
sestä (HSS tai HS) valmistetut
sahanterät;
– sahanterät, joiden sahausleveys
on pienempi tai
joiden runkote-
rän vahvuus on suurempi kuin
halkaisukiilan vahvuus.
– näkyvästi vialliset terät;
–katkaisulaikat.
Vaara!
– Asenna sahanterä vain alkupe-
räisosien kanssa.
– Älä käytä irrallisia supistusren-
kaita; terä voi muuten löystyä.
– Sahanterät on asennettava niin,
ettei niissä ol
e epätasapainoa
eikä heittoa ja että ne eivät voi
löystyä käytön yhteydessä.
10. Aseta sahanterän ulompi laippa
(67)
paikalleen.
11. Kierrä kiristysmutteri
(68)
paikalleen
(vasenkierteinen!). Käännä kiristys-
mutteria
(68)
kiintoavaimella
ja
vedä
samalla sahanterän lukitusvivusta
(65)
ylöspäin
niin
,
että se lukittuu.
12. Pidä vivusta kiinni ja kiristä kiristys-
mutteri vastapäivään
käsitiukkuu-
teen
.
Vaara!
– Älä pidennä ruuvauksessa käy-
tettävää työkalua.
– Älä kiristä ruuvia lyömällä työka-
luun.
13. Säädä halkaisuk
iila sahanterän ko-
koa
(69)
vastaavasti.
(Halkaisukiilan säätö katso 5.1)
14. Kiinnitä sahausalusta.
15. Kiinnitä purusuojus.
8.2
Vasteen rajoittimen säätö
1.
Säädä kulma-alueen vasteen rajoi-
tinvipu
(71)
arvoon 0° / 45°
.
2. Lukitse säädetty kallistuskulma kiris-
tämällä kiristysvipu
(70)
kiinni.
3. Tarkista kallistuskulma:
– 0° = suorassa kulmassa saha-
pöytään nähden
– 45° erillisen kulmamitan kanssa.
Jos mitat eivät täsmää tarkasti:
4. Avaa kulloisenkin epäkeskolevyn
ristiuraruuvi
(72)
ja säädä epäkesko-
levyä, kunnes kallistuskulma saha-
pöytään nähden on pääteasennois-
sa tarkalleen 0°
(= suorassa kulmassa), tai 45°.
5. Kiristä epäkeskolevyn ristiuraruuvi
jälleen pitävästi kiinni.
6. Vasteen rajoittimen asetuksen jäl-
keen jälkisäädä tarvittaessa etupuo-
len kulma-asteikko.
Huomautus:
Kallistuskulman -1,5
°...46,5° säätämi-
seksi vasteen rajoitinvipu täytyy vetää
ulos.
8.3
Laitteen säilytys
Vaara!
Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
Säilytä laitetta niin, että asiattomat
eivät voi käynnistää
sitä ja ettei ku-
kaan voi loukata itseään sammutet-
tuun laitteeseen.
Huomio!
Älä säilytä laitetta suojaamattomana
ulkona tai kosteissa tiloissa.
8.4
Huolto
Sahan puhdistaminen
Poista sahanpurut ja pöly pölynimu-
rilla tai harjalla:
– sahanterän säädön ohjainosat
66
67
68
69
70
71
72