Metabo SPA 1200 User Manual – Page 105

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
105
– moottorin tuuletusaukot
– sahanterän suojakotelo
– korkeudensäädin
– kallistusohjain
Aina ennen käynnistämistä
Silmämääräinen tarkastus, onko
– sahanterän ja halkaisukiilan keski-
näinen väli 3-5 mm.
– halkaisukiila sahanterän kanssa sa-
malla linjalla.
Silmämääräinen tarkas
tus, ovatko verk-
kojohto ja verkkopist
oke vaurioitumatto-
mia; anna tarvitta
essa sähköalan am-
mattilaisen vaihtaa vialliset osat.
Jokaisen poiskytk
ennän yhteydessä
Tarkasta, ettei sahanterän jälkipyörintä
kestä yli 10 sekuntia; jos jälkipyörintä on
pitempi, anna ammattisähköasentajan
vaihtaa moottori.
1x kuukaudessa (päivittäisessä käy-
tössä)
Poista sahanpurut pölynimurilla tai
pensselillä; öljyä ohjauselementit kevy-
esti:
– kierretanko ja korkeussäädön oh-
jaustangot;
– kallistussegmentit.
Aina 150 käyttötunnin välein
Tarkasta kaikki ruuviliitokset, kiristä tar-
vittaessa.
Ta r v i t t a e s s a :
Säädä pöydänjalkoj
en ohjainholkit.
Kierrä kuusiokoloruuveja
(73a)
myö-
täpäivään = ohjain raskasliikkeinen.
Kierrä kuusiokoloruuveja
(73a)
vas-
tapäivään = ohjain kevytliikkeinen.
lisäksi tehtävä hienosäätö asetus-
ruuvilla
(73b)
.
Säädä etumaisen jalanpitimen oh-
jainholkit:
Kierrä kuusiokoloruuveja
(74)
myö-
täpäivään = ohjain raskasliikkeinen.
Kierrä kuusiokoloruuveja
(74)
vasta-
päivään = ohjain kevytliikkeinen.
Säädä taemman jalanpitimen ohjainhol-
kit:
Kierrä kuusiokoloruuveja
(75)
myö-
täpäivään = ohjain raskasliikkeinen.
Kierrä kuusiokoloruuveja
(75)
vasta-
päivään = ohjain kevytliikkeinen.
Kiristä kaikki kuusiokoloruuvit tasai-
sesti.
Ennen työkappaleen sahaamista,
suorita koesahaukset sopivilla huk-
kakappaleilla.
Aseta työkappale sahapöydälle siten,
ettei se voi kaatua tai heilua (esim. tai-
punut lauta, aseta laudan kupera puoli
ylöspäin).
Käytä pituusvastet
ta samanmittais-
ten kappaleiden ra
tionaaliseen sa-
haukseen.
Pidä tukipöytien pinnat puhtaina.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä Metabo-
lisätarvikkeita.
Käytä vain sellaisia lisätarvikkeita, jotka
täyttävät tässä käyt
töoppaassa ilmoite-
tut vaatimukset ja
ominaistiedot.
Lisätarvikkeiden tä
ydellinen valikoima
katso www.metabo.com tai luettelo.
Vaara!
Sähkötyökalujen korjaustöitä saa-
vat turvallisuussyistä suorittaa aino-
astaan sähköalan ammattilaiset al-
kuperäisiä varaosia käyttäen!
Jos Metabo-sähkötyökalusi tarvitsee
korjausta,ota yhteyttä Metabo-edusta-
jaan.
Osoitteet, katso www.metabo.com.
Varaosalistat voit im
uroida osoitteesta
www.metabo.com.
Sähkölaitteet eivät kuulu ko-
titalousjätteiden joukkoon!
Käytettyjä sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan eu-
rooppalaisen direktiivin
2002/96/EY mukaan käytöstä poistetut
sähkölaitteet täytyy kerätä erikseen tal-
teen ja toimittaa ympäristöystävälliseen
kierrätykseen.
Loppuun käytettyjen
laitteiden hävitys-
mahdollisuudet saat selville oman kun-
tasi tai kaupunkisi hallintoviranomaisilta.
Laitteen pakkausmateriaali on 100 %:sti
kierrätyskelpoista
Vaara!
Aina ennen vian korjausta:
1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota verkkopistoke virtalähtees-
tä.
3. Odota, kunnes terä on pysähty-
nyt täydellisesti.
Jokaisen viankorjau
ksen jälkeen tee
kaikki turvalaitteet jälleen toiminta-
kykyisiksi ja tarkasta niiden toimi-
vuus.
Moottori ei käy
Uudelleenkäynnistysesto on lauennut
toimintaan. Kun päälle kytketyn koneen
verkkopistoke kytketään virtalähteeseen
tai sähköt palaavat sähkökatkoksen jäl-
keen, kone ei käynnisty:
Kytke kone pois päältä ja sen jäl-
keen jälleen päälle.
Ei verkkojännitettä
73a
73b
9.
Neuvot ja ohjeet
10. Saatavilla olevat lisätar-
vikkeet
74
75
11. Korjaus
12. Hävittäminen
13. Ongelmat ja häiriöt