Metabo SPA 1200 User Manual – Page 112

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NORSK
112
9. Utlign ujevnheter i underlaget
(39)
med den innstillbare foten.
5.1
Montering
Spaltekniv
Merk:
Spaltekniven er korrekt
innstilt ved leve-
ring. Det er bare nødvendig å rette den
inn ved oppstart når spaltekniven har
forskjøvet seg under transport.
1. Sveiv sagbladet helt opp.
2. Vri skruen
(40)
mot klokken, løft bor-
dinnlegget og ta det ut.
3. Løsne
(41)
festehendelen ( vri den
mot klokka
!).
4. Trekk spaltekniven
(42)
oppover fra
den nederste transportstillingen til
den stopper.
5. Kontrollere innretti
ngen av spaltekni-
ven:
– Avstanden mellom ytterkanten av
sagbladet og spaltekniven skal
være
mellom 3 og 5
mm.
– Spaltekniven må stå i flukt med
sagbladet.
Fare!
Spaltekniven er en del av sikkerhets-
innretningene. Den må være korrekt
montert for at bruken av sagen skal
være trygg:
Bare når det er nødvendig å stille inn
spaltekniven på nytt:
1. Løsne
(41)
festehendelen (vri den
mot klokka
!).
2. Still inn spaltekniven
(42)
vertikalt:
Avstanden mellom ytterkanten av
sagbladet og spaltekniven skal være
mellom 3 og 5 mm.
3. Trekk til
(41)
festehendelen (vri den
med klokka
!).
Stille inn oppretting mot siden:
Spaltekniv
(43)
og sagblad må stå nøy-
aktig i flukt.
4. Løsne tre
(44)
unbrakoskruer.
5. Still inn spaltekniven
(43)
så den
flukter med sagbladet.
.
6. Trekk til de tre
(44)
unbrakoskruene.
7. Fest bordinnlegget og lås det med
(40)
skruen.
Montering av sponhetten
1. Sveiv sagbladet helt opp.
2. Monter sponhetten
(46)
på det frem-
re opptaket på
(45)
spaltekniven.
3. Trekk sponhetten godt til med klem-
håndtaket.
5.2
Tilkobling til strømnettet
Fare! Elektrisk spenning
Bruk apparatet kun i tørre omgi-
velser.
Bruk kun apparatet med en
strømkilde som oppfyller følgen-
de krav (se også „Tekniske da-
ta“):
– Stikkontakter må være instal-
lert, jordet og testet iht. for-
skriftene.
–Nettspenning og -frekvens må
stemme overens med de data
som er angitt på apparatets ty-
peskilt.
–Sikring med 30
mA jordfeilbryter
5.
Før bruk
39
40
41
42
maks. 5
43
44
45
46