Metabo SPA 1200 User Manual – Page 113

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NORSK
113
Henvend deg til el-verket eller
din elektriker hvis du har spørsmål
om din hustilkobling
oppfyller disse
kravene.
Legg ut den elektriske kabelen
slik at den ikke hindrer arbeidet
og ikke kan skades.
Den elektriske kabelen må ikke
utsettes for varme, aggressive
væsker eller skarpe kanter.
Som skjøteledning må det bare
brukes gummikabel med tilstrek-
kelig diameter (se „Tekniske da-
ta“).
Ute må det bare brukes skjøte-
ledninger som er tillatt for uten-
dørs bruk og merket i henhold til
dette.
Ikke dra støpselet ut av stikkon-
takten etter kabelen.
Unngå utilsiktet start: Forsikre
deg om at på/av-bryteren er av
når du setter i kontakten.
Fare for ulykker!
Sagen må kun betjenes av én per-
son om gangen. Andre personer må
kun oppholde seg ved sagen for å gi
eller ta i mot arbeidsemner på trygg
avstand.
Kontroller før arbeidet at følgende er
i orden:
– Strømkabel og støpsel;
– På/Av-bryter
–Spaltekniv
– Sponhette
– Matehjelp (skyvepinne, skyve-
kloss og grep).
Bruk personlig verneutstyr:
–Vernemaske mot støv
–Hørselsvern
– Vernebriller.
Innta riktig arbeidsstilling for å sage:
– Foran på betjeningssiden;
– Frontalt mot sagen;
– Til venstre for sagbladets flukt-
linje;
– Ved tomannsdrift må den andre
personen holde tilstrekkelig av-
stand til sagen.
Bruk følgende etter behov mens ar-
beidet pågår:
– Egnete underlag til arbeidsemne-
ne – hvis arbeidsemnene faller
ned fra bordet etter gjennomsa-
ging;
– Sponavsugsanlegg
Unngå typiske betjeningsfeil:
– Ikke bruk trykk fra siden for å
bremse sagbladet. Det er fare for
tilbakekast.
– Trykk alltid arbeidsemnet ned på
bordet under saging, og pass på
at det ikke klemmer. Det er fare
for tilbakekast.
– Sag aldri flere arbeidsemner
samtidig – heller ikke bunter av
enkeltemner. Det er fare for ulyk-
ker hvis sagbladet ukontrollert
får tak i enkelte emner.
Fare for inntrekking!
Skjær aldri arbeidsemner hvis det
finnes tau, snorer
, bånd, kabel eller
ståltråd på dem, eller hvis de inne-
holder slike ting.
6.1
Sponavsugsanlegg/uni-
versalsuger
Fare!
Noen typer trestøv
(f.eks. fra eik,
bøk og ask) kan forårsake kreft ved
innånding. Bruk alltid et egnet spon-
avsugsanlegg når du arbeider i luk-
kede rom.
Avsugsanlegget må opp-
fylle følgende krav:
– Må passe til diameteren på av-
sugstussen (sponhette 38 mm;
sponkasse 35/44 mm);
Luftmengde
460 m
3
/t
;
Undertrykk på avsugstussen for
sagen
530 Pa;
Lufthastighet på avsugstuss for
sagen
20 m/s.
Avsugsstussene for sponavsuget be-
finner seg på sagbladkassen og på
sponhetten.
Se også bruksanvisningen til avsugsan-
legget!
Bruk uten sponavsugsanlegg er bare
mulig utendørs.
6.2
Innstilling av skjærehøy-
den
Fare!
Legemsdeler eller gjenstander i inn-
stillingsområdet kan bli tatt av det
roterende sagbladet! Skjærehøyden
må kun innstilles når sagbladet står
stille!
Sagbladets skjærehøyde må tilpasses
høyden på arbeidsemnet: Den nedre
forkanten på sponhetten må ligge på ar-
beidsemnet.
Innstill skjærehøyden ved å dreie på
håndhjulet
(47)
.
Kjør alltid sagbladet nedenfra
til ønsket stilling for å kompensere
mulig slark i høydejusteringen.
6.3
Skråstilling av sagbladet
Fare!
Legemsdeler eller gjenstander i inn-
stillingsområdet kan bli tatt av det
roterende sagbladet! Skjærehøyden
må kun innstilles når sagbladet står
stille!
Helningen på sagbladet kan stilles inn
mellom -1,5° og 46,5°.
1. Løsne klemhåndtak
(48)
.
2. Innstill ønsket sagbladhelning.
6.
Betjening
47