Metabo SPA 1200 User Manual – Page 114

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NORSK
114
3. Lås fast den innstilte helningsvinke-
len ved å trekke fast klemhåndtaket
(48)
.
Håndratt for skjærehøyde-
innstilling
Skjærehøyden kan stilles inn ved å
dreie på håndhjulet
(49)
.
Klemhåndtak for innstilling av hel-
ningsvinkel
Ved å løsne klemhåndtaket
(50)
kan
sagbladet stilles inn mellom -1,5° og
46,5°.
For at den innstilte helningsvinkelen
ikke skal kunne forandre seg mens du
sager, må den settes fast med klem-
håndtaket
(50)
.
Håndtak for omkobling av helnings-
anslag
Helningsinnstillingen stopper ved 0° og
ved 45°. For spesielle gjæringskutt
(baksnitt) kan helningsvinkelen økes
med 1,5° i begge retninger.
Trekk ut helningsbegrensningsstop-
pen
(51)
og sett den over den høyre
eksenterskiven = helningsvinkelen
på sagbladet kan stilles inn mellom –
1,5° og 45°.
Trekk ut helningsbegrensningsstop-
pen
(51)
og sett den over den ven-
stre eksenterskiven = helningsvinke-
len på sagbladet kan stilles inn
mellom 0° og 46,5°.
På/av-bryter
Slå av = trykk på den nedre
(52)
bry-
teren.
Slå på = trykk på den øvre
(53)
bry-
teren i 1–2 sek.
6.4
Sille inn parallellanslag
For parallellanslaget brukes den lange
anslagsprofilen
(54)
. Den monteres på
styreprofilen på forsiden av sagen.
– Sett parallellanslaget til høyre for
sagbladet.
Markeringen i lupen viser den innstil-
te avstanden mellom parallellansla-
get og sagbladet på skalaen.
– Løsne klemhåndtaket
(55)
på paral-
lellanslaget og juster parallellansla-
get til markeringen i lupen viser øn-
sket avstand til sagbladet.
Trykk klemhåndtaket(55)
nedover for
å feste det.
– Anslagsprofilen
(54)
må stå paral-
lelt med sagbladet under saging
med parallellanslag og være låst
med klemhåndtaket
(55)
. Det gjør
du ved å trykke klemhåndtaket ned-
over.
– Fingermuttere
(56)
til feste av an-
slagsprofilen. Anslagsprofilen kan
tas av og flyttes
(56)
når begge fin-
germutterne er løsnet:
Lav anleggskant:
– Til saging av flate arbeidsemner
– Når sagbladet har helning
Høy anleggskant:
– For saging av høye arbeidsemner
(maks. 87 mm)
6.5
Justere pekeren på paral-
lellanslaget
1. Rett opp parallellanslaget på sagbla-
det.
2. Løsne skruen på viseren for paral-
lellanslaget.
3. Still inn slik at pekeren på parallel-
lanslaget og „O“ på skalabåndet
stemmer overens.
4. Trekk til skruen på pekeren til paral-
lellanslaget igjen
Merk:
For å unngå å klemme arbeidsemnet
ved saging med parallellanslag:
Skyv parallellanslaget helt til høyre og
still deretter inn ønsket skjærebredde.
Merk:
Juster parallellanslaget (etter behov):
For at emnet ikke skal bli klemt mellom
parallellanslaget og sagbladet, må pa-
rallellanslaget rettes
inn parallelt til sag-
bladet, ev. stilles inn slik at det er maks.
0,3 mm åpning bakover. For å justere
må du løsne de to skruene på oversiden
av parallellanslaget. Stram deretter til
igjen.
Merk:
Juster klemmekraften til parallellstoppe-
ren (ved behov): Skulle det bakerste
klemmestykket klemme tidligere eller
senere enn det fremste klemmestykket,
48
49
50
51
53
52
54
55
56