Metabo SPA 1200 User Manual – Page 115

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NORSK
115
så kan dette justeres ved å dreie på
mutteren (på bakerste toppside). Mutte-
ren løsnes, slik at det bakerste klemme-
stykket klemmer senere. Trekk til mutte-
ren, slik at det bakerste klemmestykket
klemmer tidligere.
6.6
Stille inn tverranslag
Tverranslaget
(58)
skyves forfra inn i
sporet i sagbordet.
For vinkelkutt kan tverranslaget juste-
res mot begge sider med 60°.
For vinkelkutt på 45° og 90° finnes til-
svarende anslag.
Innstille en vinkel
: Løsne klemhåndta-
ket
(57)
ved å vri det mot urviseren.
Fare for personskade!
Klemhåndtaket må være trukket fast
under saging med tverranslag.
Forsatsprofilen kan forskyves eller tas
av ved å løsne fingermutterne
(59)
.
6.7
Stille inn bordutvidelse
Bordutvidelsen utvider bæreflaten, slik
at også større arbe
idsemner blir holdt
sikkert.
For å innstille bordutvidelsen må
klemhåndtaket
(60)
løsnes.
Fare for personskade!
Klemhåndtaket må alltid være truk-
ket fast under saging med tver-
ranslag.
Lese av skalabåndet under arbeide
med parallellanslag
På hvilken skala skjærebredden blir lest
av, er avhengig av hvordan anslagspro-
filen på parallellanslaget er montert:
– Høy anleggskant =
Skala med sort skrift på hvit bak-
grunn.
– Lav anleggskant =
Skala med hvit skrift på sort bak-
grunn.
Ved små skjærebredder blir bordutvidel-
sen ikke trukket ut. Skjærebredden blir
lest av på den høyre skalaen med vise-
ren for parallellanslaget:
– Høy anleggskant: Skjærebredde fra
0 til 35 cm mulig.
– Lav anleggskant: Skjærebredde fra
0 til 29,5 cm mulig.
Når du skal sage større arbeidsemner,
må du trekke ut bordutvidelsen.
1. Skyv parallellanslaget til endeposi-
sjonen på skalaen.
2. Trekk ut bordutvidelsen og still inn
parallellanslaget på ønsket avstand.
Skjærebredden blir lest av på den
venstre skalaen med viseren for
skalabåndet:
6.8
Still inn bordforlengelse
Bordforlengelsen utvider bæreflaten,
slik at også større arbeidsemner blir
holdt sikkert.
1. For å trekke ut bordforlengelsen må
begge
(61)
fingerskruene løsnes.
2. Trekk ut bordforlengelsen og still
den inn på ønsket avstand.
3. Skru til begge fingerskruene igjen.
6.9
Saging
Fare!
Skyvepinnen må alltid brukes hvis
avstanden mellom sagbladet og et
parallellanslag
er mindre enn
120 mm.
Rett kutt
1. Still inn og sett fast helningsvinke-
len.
2. Still inn skjærehøyden. Forkanten av
sponhetten må ligge helt ned på ar-
beidsemnet.
3. Still inn parallellanslaget.
4. Start sagen.
5. Skyv arbeidsemnet jevnt bakover og
sag gjennom i en arbeidsoperasjon.
6. Slå av maskinen hvis du ikke vil ar-
beide videre med en gang.
Skråkutt
1. Tverranslaget skyves forfra inn i
sporet i sagbordet.
2. Still inn ønsket vinkel etter at klem-
håndtaket
(62)
på tverranslaget er
løsnet og skru fast klemhåndtaket
igjen.
3. Still inn sideavstanden mellom for-
satsprofil og sagblad:
Løsne fingermutteren og flytt for-
satsprofilen.
Skru fast fingermutteren.
4. Trykk arbeidsemnet mot tverransla-
get.
57
58
59
60
61
62