Metabo SPA 1200 User Manual – Page 116

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NORSK
116
5. Skjær gjennom arbeidsemnet ved å
skyve tverranslaget forover.
6. Slå av apparatet hvis du ikke skal
jobbe videre med en gang
Fare!
Før hver transport:
Slå av maskinen.
Vent til sagbladet står stille.
Trekk ut kontakten.
Sveiv sagbladet helt ned.
Still sagbladets helningsvinkel på 0°
og lås det med klemhåndtaket.
Demonter påsatte deler (sponhette,
sponavsug). Oppbevar sponhetten
på sagbordet.
Rull opp strømkabelen på kabelrul-
len.
Kun apparat med maskinstativ:
Løft apparatet i rammestativet og
sving det bakover.
Still apparatet på
høykant og klapp inn de øvre beina.
De røde svinghendlene må klikke på
plass igjen.
Sving apparatet bakover og klapp
inn de nedre beina. De røde
svinghendlene på klikke på plass
igjen.
Skyv inn håndtaket og sett fra deg
apparatet.
Klemfare
Lås den uttrukkede bordutvidelsen
med klemhåndtaket.
Bruk håndtakene på siden av bordet for
å bære
(63)
apparatet.
OBS!
Ikke bær maskinen i beskyttelses-
innretningene, bordutvidelsen eller i
betjeningselementene!
Mobil transport:
Trekk ut håndtaket, vri det og la det
klikke på plass.
Trekk eller skyv sagen ved hjelp av
håndtaket
Bruk om mulig orig
inalemballasjen ved
forsendelse.
Fare!
Alltid før vedlikeholds- og rengjø-
ringsarbeid:
1. Slå av maskinen.
2. Vent til sagen står stille.
3. Trekk ut kontakten.
– Etter vedlikehold og rengjøring må
alle sikkerhetsinnretninger settes i
drift igjen og kontrolleres.
– Skadde deler, særlig sikkerhetsinn-
retninger, må kun skiftes ut med ori-
ginaldeler, da deler som ikke er
prøvd og godkjent av produsenten
kan forårsake uforutsigelige skader.
– Vedlikeholds- eller reparasjonsar-
beider utover det som er beskrevet i
dette kapittelet må kun utføres av
fagfolk.
Fare!
Hvis innleggsskiven
er skadet er det
fare for at små gjenstander kan
klemmes fast mellom innleggskiven
og sagbladet og dermed blokkere
sagbladet. Skift straks ut skadete
innleggsskiver!
8.1
Utskifting av sagbladet
Fare!
Rett etter saging kan sagbladet være
svært varmt – fare for forbrenninger!
Vent til sagbladet er avkjølt. Ikke
rengjør sagbladet med brennbar
væske.
Det er fare for kutt, selv når sagbla-
det står stille. Bruk hansker når du
skifter ut sagblad.
Pass på sagbladets
dreieretning når
du setter det sammen!
1. Sveiv sagbladet helt opp.
2. Demonter sponhetten.
3. Løsne og ta ut innleggskiven
(64)
.
4. Vri på stra
mmemutteren
(68)
med
fastnøkkelen
og trekk samtidig hen-
delen på
(65)
sagbladlåsen
oppo-
ver
,
til den klikker på plass.
5. Hold fast hendelen og skru av
strammemutterne med klokka.
6. Ta spennmutter
(68)
, ytre sagblad-
flens
(67)
og sagblad fra sagbladak-
selen.
7.
Transport
63
8.
Vedlikehold og stell
64
65