Metabo SPA 1200 User Manual – Page 117

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NORSK
117
7. Rengjør spennflatene på sagblad-
flensen
(66)
og
(67)
samt sagbla-
det.
Fare!
Ikke bruk rengjøringsmiddel (f.eks.
til å fjerne rester av kvae) som kan
angripe maskinens deler av lettme-
tall og dermed
forringe maskinens
styrke.
8. Skyv den indre sagbladflensen
(66)
på motorakselen.
9. Sett på det nye sagbladet (pass på
dreieretningen!).
Fare!
Bruk kun sagblad som tilsvarer opp-
lysningene i de Tekniske data og
standarden EN 847-1 - sagblader
som er uegnet, skadet eller defor-
merte kan føre til at deler slynges
lynraskt bort pga. sentrifugalkraften.
Ikke bruk:
– Sagblader der høyeste tillatte tur-
tall er lavere enn sagbladakse-
lens nominelle turtall (se „Tek-
niske data“)
– Sagblader av høylegert hurtigar-
beidsstål (HS eller HSS);
– Sagblader med smalere skjære-
bredde eller tykkere stamblad-
tykkelse enn tykkelsen på spalte-
kniven.
– Sagblader med synlige skader;
– Kutteskiver.
Fare!
– Bruk kun originaldeler for å mon-
tere sagbladet.
– Ikke bruk løse reduksjonsringer,
sagbladet kan ellers løsne.
– Sagblader må monteres slik at de
roterer uten ubalanse eller slag
og slik at de ikke kan løsne.
10. Skyv på ytre sagbladflens
(67)
.
11. Skru opp
(68)
strammemutteren
(venstregjenget!).
Vri på stram-
memutteren
(68)
med fastnøkkelen
og trekk
samtidig hendelen på
(65)
sagbladlåsen
oppover
,
til den klikker
på plass.
12. Hold fast hendelen og skru til stram-
memutterne
for hånd
mot klokka.
Fare!
– Ikke bruk forlengelse på verktøy-
et til å skru fast sagbladet.
– Ikke slå på verktøyet for å trekke
til spennskruen.
13. Still inn spaltekniven i henhold til
(69)
sagbladstørrelsen.
(Spalteknivinnstilling, se 5.1)
14. Fest innleggskiven.
15. Monter sponhetten.
8.2
Innstilling av anslagsbe-
grensning
1.
Still inn anslagsbegrensningshende-
len
(71)
for vinkelområdet 0° / 45°
.
2. Lås fast den innstilte helningsvinke-
len ved å trekke fast klemhåndtaket
(70)
.
3. Kontroller helningsvinkelen:
– 0° = i rett vinkel til sagbordet
– 45° med separat vinkelmål.
Dersom du ikke får stilt inn disse
verdiene nøyaktig:
4. Løsne stjerneskruen
(72)
på den
aktuelle eksenterskiven og still inn
eksenterskiven til helningsvinkelen
mot sagbordet i endeposisjonene er
henholdsvis nøyaktig 0°
(= rettvinklet) og 45°.
5. Trekk til stjerneskruen på eksenter-
skiven.
6. Etter at du har stilt inn anslagsbe-
grensningen, må du justere vinkel-
skalaen på fremsiden tilsvarende.
Merk:
For å stille inn helningsbegrensningen
fra -1,5° til 46,5°, må anslagsbegrens-
ningshendelen trekkes ut.
8.3
Oppbevaring av maski-
nen
Fare!
Oppbevar apparatet utilgjengelig for
barn. Oppbevar appa
ratet på en slik
måte at det ikke kan startes av uved-
kommende, og at ingen kan skade
seg på det.
OBS!
Ikke oppbevar maskinen ubeskyttet
utendørs eller i fuktige omgivelser.
66
67
68
69
70
71
72