Metabo SPA 1200 User Manual – Page 118

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NORSK
118
8.4
Vedlikehold
Rengjøring av sagen
Fjern spon og støv med støvsuger
eller børste fra:
– Sagbladets justeringsinnretning
– Motorens luftespalter
– Sagbladkasse.
– Høydeinnstilling
–Svingføring
Hver gang før ma
skinen startes
Visuell kontroll om
– Avstand sagblad – spaltekniv 3 til
5 mm.
– Spaltekniven er i flukt med sagbla-
det.
Kontroller visuelt at strømkabelen og
støpselet ikke er skadet. Defekte deler
må skiftes ut av en elektriker.
Hver gang den slås av
Kontroller om sagbladet fortsetter å gå i
mer enn 10 sekunder. Hvis det går len-
ger, må motoren skiftes ut av elektrofag-
folk.
1x i måneden (ved daglig drift)
Fjern sagspon med støvsuger eller kost,
og smør styringene med litt olje:
– Høydeinnstillingens gjengestang og
styrestang
–Svingsegmentene
Hver 150. driftstime
Kontroller alle skruer og bolter, etter-
trekk om nødvendig.
Ved behov:
Still inn føringshylsene på bordbeina.
Vri unbrakoskruene
(73a)
med klok-
ka = tyngre føring.
Vri unbrakoskruene
(73a)
mot klok-
ka = lettere føring.
Ekstra finjustering ved hjelp av
settskrue
(73b)
.
Still inn føringshylsene på den frem-
re beinholderen:
Vri unbrakoskruene
(74)
med klokka
= tyngre føring.
Vri unbrakoskruene
(74)
mot klokka
= lettere føring.
Still inn føringshylsene på den bakre
beinholderen:
Vri unbrakoskruene
(75)
med klokka
= tyngre føring.
Vri unbrakoskruene
(75)
mot klokka
= lettere føring.
Trekk til alle unbrakoskruene like
mye.
Gjør prøvekutt i rester av passende
materialer før du sager arbeidsem-
nene.
Legg alltid arbeidse
mnet slik på sag-
bordet at det ikke kan velte eller vakle
(legg f.eks. et vridd bord med den uto-
verbøyde siden opp).
Bruk lengdeanslaget for å sage like
lange arbeidsemner rasjonelt.
Hold bordoverflatene rene.
Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Bruk kun tilbehør som oppfyller kravene
og spesifikasjonene som er nevnt i den-
ne bruksanvisningen.
Det komplette tilbehørsprogrammet fin-
ner du på www.metabo.com eller i kata-
logen.
Fare!
Reparasjoner på elektroverktøy skal
av sikkerhetsmessige årsaker kun
utføres av en elektriker med origina-
le reservedeler!
Ta kontakt med din Metabo-forhandler
dersom du har Metabo elektroverktøy
som må repareres.
Adresser på www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.
Elektriske apparater skal
ikke kastes i husholdnings-
avfallet!
I henhold til EU-direktiv
2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske apparater, må
elektroverktøy som ikke lenger skal bru-
kes, samles separat og returneres til et
miljøvennlig gjenvinningsanlegg.
Informasjon om hvor du kan kassere det
brukte apparatet, får du i din by eller
kommune.
Apparatets emballasj
e er av 100 % re-
sirkulerbart materiale
Fare!
Før hver utbedring av feil:
1. Slå av maskinen.
2. Trekk ut kontakten.
3. Vent til sagbladet står stille.
Sett alle sikkerhetsinnretninger i
drift og kontroller dem igjen hver
gang en feil er blitt rettet.
Motoren går ikke
Gjeninnkoblingsvernet
har slått inn.
Maskinen begynner ikke å gå dersom
kontakten blir satt i når den er på, eller
dersom strømforsyningen blir brutt og
deretter gjenopprettet:
Slå maskinen av og deretter på
igjen.
Ingen elektrisk spenning:
Kontroller kabel, støpsel, stikkontakt
og sikring.
73a
73b
9.
Tips og triks
10. Tilgjengelig ekstrautstyr
74
75
11. Reparasjon
12. Avhending
13. Problemer og feil