Metabo SPA 1200 User Manual – Page 119

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NORSK
119
Overopphetet motor,
f.eks. på grunn av
uskarpt sagblad eller opphoping av
spon:
Utbedre årsaken fo
r overopphetin-
gen, la avkjøle i noen minutter. Der-
etter kan du slå på
apparatet igjen.
Turtallet blir ikke oppnådd
Overbelastningsvern: Belastningsturtal-
let avtar BETRAKTELIG:
Motortemperaturen er for høy. La
maskinen gå på tomgang til den er
avkjølt.
Overbelastningsvern: Belastningsturtal-
let avtar LITT:
Maskinen er i ferd med å bli overbe-
lastet. Jobb videre med redusert be-
lastning.
Angitt maksimumstur
tall blir ikke opp-
nådd - motoren har for lav nettspenning:
Sørg for kortere tilførselsledning el-
ler for større tverrsnitt
(
1,5 mm
2
).
La en elektriker kontrollere strømfor-
syningen.
Sageytelsen avtar
Sagbladet er uskarp
t (bladet har muli-
gens friksjonsmerker på sidene):
Bytt sagblad (se
kapittel "Vedlike-
hold“).
Sponutkast tilstoppet
Avsugsanlegget er ikke tilkoblet eller su-
geeffekten er for dårlig:
Koble til avsugsanlegget eller øk su-
geeffekten (Lufthastighet
20 m/sek
på sponutkasterrøret.
14. Tekniske data
Spenning
V
220 – 240 (1
50/60 Hz)
Effekt
Opptatt effekt P
1
Avgitt effekt P
2
kW
kW
2,00 kW S6 20%
1,27 kW S6 20%
Strømopptak
A
9
Sikring min.
A
16 (treg)
Kapslingsgrad
IP 20
Nominelt tomgangsturtall (ved 230V)
min
-1
4200
Gjennomsnittshastighet (ved 230V)
m/s
57
Tykkelse på spaltekniven
mm
2,3
Sagblad
Sagbladdiameter (ytre)
Sagbladhull (indre)
Skjærebredde
maks. grunntykkelse på sagbladet
mm
mm
mm
mm
250 - 254
30
2,4
1,6
Skjærehøyde
Ved loddrett sagblad
Med 45° sagbladhelning
mm
mm
0...87
0...50
maks. skjærebredde med parallellanslag
mm
630
maks. tverrsnittbredde med vinkelanslag
mm
200
Mål
uten maskinstativ (L x B H)
med maskinstativ (L x B H)
lengde sagbord
bredde sagbord
mm
mm
mm
mm
740 x 750 x 355
790 x 945 x 850
670/970
715/995
Maskinens vekt med maskinstativ
kg
33,4
Støyverdier i henhold til EN 61029 *
A-lydtrykknivå L
pA
A-lydeffektnivå L
WA
Måleavvik (K
pA
, K
WA)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
99
112
3
* Utslippsverdier
Disse verdiene gjør det mulig å beregne utslippene til elektrov
erktøyet og sammenligne det med
andre elektrover
ktøy. Den faktis
ke
belastningen kan variere avhengig
av bruksforhold og elektrover
ktøyets/elektroverktøy
enes tilstand.Ta hens
yn til arbeidspauser
og
perioder med mindre belastning i beregningen. Sett opp vernetilt
ak for brukeren i henhold til de
beregnede verdiene, f.eks. org
ani-
satoriske tiltak.