Metabo SPA 1200 User Manual – Page 121

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

DANSK
121
ADVARSEL
– Læs betjeningsvej-
ledningen for at reducere faren
for personskader.
ADVARSEL – Læs alle sikkerhedsan-
visninger og andre anvisninger.
Hvis
sikkerhedsanvisningerne og de andre
anvisninger ikke overholdes, er der risi-
ko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre
anvisninger bør gemmes til senere
brug.
Videregiv kun el-værktøjet sam-
men med disse papirer.
– Denne betjeningsvejledning henven-
der sig til personer med teknisk
kendskab til håndteringen af maski-
ner af den her beskrevne type. Har
du ingen erfaring med brug af så-
danne maskiner, bør du få hjælp fra
en mere erfaren person.
– Producenten påtager sig intet an-
svar for skader, der opstår, fordi
denne betjeningsvejledning ikke er
blevet fulgt.
Informationerne i denne betjeningsvej-
ledning er markeret som følger:
Fare!
Advarer mod person-
skader eller miljøska-
der.
Risiko for stød!
Advarer mod person-
skader på grund af elek-
tricitet.
Roterende dele!
Advarer mod person-
skader som følge af, at
legemsdele eller klæd-
ningsstykker trækkes
ind i maskinen.
OBS!
Advarer mod tingsska-
der.
OBS:
Supplerende informatio-
ner.
3.1
Tiltænkt formål
Maskinen er konciperet til langsgående
og tværgående skæring af træ, lamine-
ret træ, spånplader, møbelplader og lig-
nende materiale.
Metal må kun saves over, når følgende
forholdsregler overholdes:
– Kun med egnet savklinge
(se "Tilgængeligt tilbehør")
– Kun non-ferro-metaller
(intet hårdmetal eller hærdet metal)
Runde emner må kun saves med en eg-
net holdeindretning, da de ellers kan
fordrejes af den roterende savklinge.
Ved savning på højkant af flade emner
skal der anvendes et egnet anslag for at
sikre en stabil føring.
Maskinen må ikke anvendes til falsning
og notning uden egnet beskyttelsesud-
styr.
Rundsave må ikke anvendes til slids-
ning (færdig not i arbejdsemnet)
Enhver anden anvendelse er i strid med
formålet og er ikke tilladt. Producenten
påtager sig intet ansvar for skader, som
opstår som følge af ukorrekt anvendel-
se.
Ændringer eller brug af reservedele på
maskinen, som ikke er kontrolleret eller
godkendt af producenten kan føre til al-
vorlige skader under brug.
3.2
Generelle sikkerhedsan-
visninger
OBS!
Ved brug af el-værktøj skal følgende
grundlæggende sikkerhedsforholdsreg-
ler overholdes som beskyttelse mod
elektrisk stød, personskader og brand.
Overhold de følgende sikkerhedsan-
visninger ved brug af denne maski-
ne for at undgå person- eller tings-
skader.
Overhold denne betjeningsvejled-
ning, især de specielle sikkerheds-
anvisninger i de respektive kapitler;
Overhold de gældende direktiver el-
ler ulykkesforebyggende forskrifter
for håndtering af rundsave.
Generelle farer!
Hold orden på arbejdsområdet –
uorden i arbejdsområdet kan forår-
sage alvorlige ulykker.
Vær opmærksom. Vær opmærk-
som på, hvad du gør. Arbejd altid
fornuftigt. Maskinen må ikke anven-
des, hvis du er ukoncentreret.
Tag altid hensyn til eksterne påvirk-
ninger: Sørg altid for ordentlig belys-
ning.
Undgå usikre arbejdsstillinger. Sørg
for sikkert fodfæste, og hold lige-
vægten til enhver tid.
Anvend egnet emneunderlag til lan-
ge emner.
Brug ikke el-værktøj, hvor der er
brand- eller eksplosionsfare.
Denne maskine må kun betjenes af
personer, som har kendskab til
rundsave, og som til enhver tid er sig
bevidst om faren ved håndteringen
af sådanne save.
Personer under 18 år må kun betje-
ne maskinen i forbindelse med en
uddannelse og under opsyn af en
uddannelsesleder.
Hold uvedkommende personer bor-
te fra fareområdet, dette gælder
især for børn. Lad aldrig andre per-
soner røre ved maskinen eller strøm-
kablet under anvendelsen.
Maskinen må ikke overbelastes –
maskinen må kun anvendes inden
for det effektområde, der er angivet i
de tekniske data.
Fare på grund af
elektricitet!
Udsæt aldrig maskinen for regn.
Maskinen må ikke anvendes i fugti-
ge eller våde omgivelser.
Undgå al kontakt med jordede dele
under arbejdet med denne maskine
(f.eks. radiatorer, rø
r, komfurer, køle-
skabe).
Anvend aldrig strømkablet til formål,
som det ikke er beregnet til.
Fare for kvæstelser og klem-
ning på grund af bevægelige dele!
Maskinen må ikke tages i brug uden
monterede beskytt
elsesanordnin-
ger.
Hold altid tilstrækkelig afstand til
savklingen. Anvend eventuelt en eg-
net fremføringshjælp. Hold under ar-
bejdet altid tilstrækkelig afstand til
de drevne komponenter.
Vent til savklingen står stille, før du
fjerner små emnest
ykker, trærester
m.v. fra arbejdsområdet.
Den stoppende savklinge må ikke
stoppes ved at trykke på siden af
den.
Det skal før vedligeholdelsesarbej-
der kontrolleres, om maskinen er ta-
get fra strømmen.
Når maskinen slås til (for eksempel
efter vedligeholdelsesarbejder), skal
det kontrolleres, at der ikke er mon-
teringsværktøj eller løse dele i ma-
skinen.
2.
Læs først!
3.
Sikkerhed