Metabo SPA 1200 User Manual – Page 123

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

DANSK
123
Sikkerhedssymboler
Fare!
Manglende overholdel-
se af følgende advarsler
kan medføre alvorlige
personskader eller
tingsskader.
Læs betjeningsvejlednin-
gen.
Hold hænderne væk fra
den roterende savklinge.
Brug beskyttelsesbriller og
høreværn.
Anvend ikke maskinen i
fugtige eller våde omgivel-
ser.
3.4
Sikkerhedsanordninger
Spaltekniv
Spaltekniven
(33)
forhindrer, at ar-
bejdsemnet gribes af savtænder og
slynges mod operatøren.
Spaltekniven skal altid være monteret
under driften.
Spånhætte
Spånhætten
(34)
beskytter mod utilsig-
tet berøring af savklingen og mod om-
kringflyvende spåner.
Spånhætten skal altid være monteret
under driften.
Skubbestok
Skubbestokken
(35)
anvendes som for-
længelse af hånden, så arbejdsemnet
kan føres sikkert forbi savklingen. Det
sikrer mod utilsigtet berøring af savklin-
gen.
Skubbestokken skal altid bruges, når af-
standen mellem savklingen og paral?le-
lanslaget er mindre end 120 mm.
.
Skubbestokken skal føres i en vinkel på
20° ... 30° til savplanets overflade.
Når skubbestokken ikke bruges, skal
den opbevares sammen med maskinen.
Hvis skubbestokken
er beskadiget, skal
den skiftes ud.
Sørg for sikkert fodfæste, og
hold ligevægten til enhver tid.
Opstilling uden maskinstativ:
1. Vær to personer om at løfte saven
ud af emballagen.
2. Stil saven på et st
abilt bord eller en
arbejdsbænk.
3. Skru saven fast på bordet eller ar-
bejdsbænken.
Opstilling med maskinstativ:
1. Vær to personer om at løfte saven
ud af emballagen.
2. Stil maskinen på gulvet.
3. Løft maskinen op i grebene, og stil
den på højkant.
4. Træk grebene
(36)
ud, drej og fast-
lås dem.
5. Klap de to nederste bordben ud.Det
gøres ved at trykke de røde låsegreb
(37)
ned (med foden eller hånden)
og vippe bordbenene ned.
6. Vip maskinen lidt bagud, og tryk de
to bordben nedad. De røde låsegreb
(37)
skal gå i indgreb.
7. Klap de to øverste bordben ud. Det
gøres ved at skubbe de røde låse-
greb
(38)
mod højre og vippe bord-
benene ned.
De røde låsegreb skal gå i indgreb.
.
8. Tag fat om saven i midten af det
øverste rammestel. Rejs saven op,
og stil den på benene. (Hold foden
mod støttefoden for at undgå, at sa-
ven forskubber sig, når den rejses
op).
(31)
Byggeår
(32)
Mål på godkendte savklinger
33
34
4.
Opstilling
35
36
37
38