Metabo SPA 1200 User Manual – Page 124

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

DANSK
124
9. De justerbare støttefødder
(39)
kan
kompensere for ujæv
nheder i gulvet.
5.1
Montering
Spaltekniv
Bemærk:
Spaltekniven er allerede indstillet kor-
rekt ved leveringen. Det er kun nødven-
digt at justere denne ved ibrugtagnin-
gen, hvis spaltekniven har forskudt sig
under transporten.
1. Kør savklingen helt op.
2. Skru skruen
(40)
mod uret, løft plan-
indlægget op, og fjern det.
3. Løsn låsearmen
(41)
(drejes
mod
uret
!).
4. Træk spaltekniven
(42)
op af den
nederste transportstilling til anslag.
5. Kontroller spalteknivens position:
– Afstanden mellem savklingens
ydre kant og spaltekniven skal
være på
3 til 5
mm
– Spaltekniven skal flugte med sav-
klingen.
Fare!
Spaltekniven er en del af sikker-
hedsudstyret og sk
al være monteret
korrekt for at sikre
en risikofri drift.
Hvis spaltekniven skal justeres:
1. Løsn låsearmen
(41)
(drejes
mod
uret
!).
2. Juster spaltekniven
(42)
i lodret ret-
ning:
Afstanden mellem savklingens ydre
kant og spaltekniven skal være på 3
til 5 mm.
3. Fastspænd låsearmen
(41)
(drejes
med uret
!).
Juster spaltekniven
i sidelæns retning:
Spaltekniven
(43)
og savklingen skal
flugte med hinanden.
4. Løsn de tre unbrakoskruer
(44)
.
5. Juster spaltekniven
(43)
, så den
flugter med savklingen.
.
6. Spænd de tre unbrakoskruer
(44)
.
7. Fastgør planindlægget, og fastlås
det med skruen
(40)
.
Montering af spånhætten
1. Kør savklingen helt op.
2. Monter spånhætten
(46)
til spalte-
knivens forreste holder
(45)
.
3. Fastspænd spånhætten med klem-
mehåndtaget.
5.2
Nettilslutning
Fare! Elektrisk spænding
Maskinen må kun anvendes i tør-
re omgivelser.
Brug kun maskinen med strøm-
kilder, som opfylder følgende
krav (se også "Tekniske data"):
– Stikkontakter skal være jordet
forskriftsmæssigt
– Netspænding og -frekvens
skal svare til de data, der står
på maskinens typeskilt
– Sikring med en HFI-afbryder
med en mærkestrøm på 30 mA
OBS!
Henvend dig til dit forsyningssel-
skab eller en elektriker, hvis du er i
tvivl om, at din strømforsyning opfyl-
der disse krav.
Læg strømkablet sådan, at det
hverken forstyrrer eller bliver be-
skadiget under arbejdet.
Beskyt strømkablet mod varme,
aggressive væsker og skarpe
kanter.
Anvend kun gummikabler med
tilstrækkeligt tværsnit som for-
længerledning (se "Tekniske da-
ta").
Udenfor må der kun bruges for-
længerledninger, som er god-
kendt til udendørs brug og mær-
ket tilsvarende.
Træk ikke netstikket ud af stik-
kontakten ved at trække i kablet.
5.
Ibrugtagning
39
40
41
42
maks. 5
43
44
45
46