Metabo SPA 1200 User Manual – Page 125

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

DANSK
125
Undgå utilsigtet start: Sørg for, at
start-/stopkontakten er slukket,
når stikket sættes ind i stikkon-
takten.
Risiko for ulykker!
Saven må kun betjenes af en person
ad gangen. Yderligere personer må
kun opholde sig i nærheden af ma-
skinen for at hjælpe med at tilføre el-
ler fjerne emner.
Kontroller, at følgende er i orden, før
arbejdet påbegyndes:
– Strømkabel og netstik
–Start-/stopkontakt
–Spaltekniv
– Spånhætte
– Fremføringshjælp (skubbestok,
skubbeplade og greb)
Brug personlige værnemidler:
–Støvmaske
–Høreværn
– Beskyttelsesbriller
Indtag en korrekt arbejdsposition
under arbejdet med saven:
– Foran på operatørsiden
– Frontal til saven
– Til venstre for savklingens flugt-
linje
– Arbejder to personer med maski-
nen, skal den ene person have
tilstrækkelig afstand til saven
Alt efter behov bruges følgende til
arbejdet:
– Egnede emneunderlag – hvis em-
nerne ellers ville falde ned fra
bordet, efter at de er savet over.
– Spånudsugningsanlæg
Undgå typiske betjeningsfejl:
– Stop aldrig en savklinge ved at
trykke den på siden. Der er risiko
for returslag.
– Tryk altid emnet ned mod bordet
under savningen. Pas på, at det
ikke klemmes fast. Der er risiko
for returslag.
– Sav aldrig flere emner ad gangen
– heller ikke bundter, der består
af flere delemner. Der er risiko
for ulykker, hvis et enkelt emne
ukontrolleret fanges af savklin-
gen.
Roterende dele!
Skær aldrig emner, på hvilke der sid-
der wire, snore, bånd, kabler eller
tråde, eller som indeholder disse
materialer.
6.1
Spånudsugningsanlæg/
universalstøvsugere
Fare!
Nogle træstøvarter (f.eks. bøge-,
egetræ og ask) kan forårsage kræft,
hvis de indåndes. I lukkede rum bør
du altid arbejde med et egnet
spånudsugningsanlæg.
Udsug-
ningsanlægget skal opfylde følgen-
de betingelser:
– Passende til udsugningsstud-
sens diameter (spånhætte
38 mm; spånkasse 35/44 mm)
Luftmængde
460 m
3
/h
Undertryk ved savens udsug-
ningsstudser
530 Pa
Lufthastighed ved savens udsug-
ningsstuds
20 m/s
Udsugningsstudserne til spånudsugning
befinder sig på savklingens beskyttel-
seskasse og på spånhætten.
Læs også betjeningsvejledningen til
spånudsugningsanlægget!
Brug af maskinen uden spånudsug-
ningsanlæg er kun mulig udendørs.
6.2
Indstilling af skærehøj-
den
Fare!
Legemsdele eller genstande, som
befinder sig i indstillingsområdet,
kan gribes af den roterende savklin-
ge! Indstil kun skærehøjden, når
savklingen står stille!
Savklingens skærehøjde skal passe til
emnets højde: Spånhætten skal ligge
lige over emnet med den nederste for-
kant.
Indstil skærehøjden ved at dreje på
håndhjulet
(47)
.
OBS!
For at udligne et eventuelt spillerum
ved skærehøjdejusteringen køres
savklingen altid nedefra til den øn-
skede position.
6.3
Indstilling af savklingens
hældning
Fare!
Legemsdele eller genstande, som
befinder sig i indstillingsområdet,
kan gribes af den roterende savklin-
ge! Indstil først savklingens hæld-
ning, når savklingen står stille!
Savklingens hældning kan indstilles
mellem -1,5° og 46,5°.
1. Løsn klemmehåndtaget
(48)
.
2. Indstil den ønskede savklingehæld-
ning.
3. Fastlås den indstillede hældnings-
vinkel ved at spænde klemmehånd-
taget
(48)
.
Håndhjul til indstilling af
skærehøjden
Skærehøjden kan indstilles ved at dreje
på håndhjulet
(49)
.
Klemmehåndtag til indstilling af
hældningsvinklen
Savklingen kan indstilles mellem -1,5°
og 46,5° ved at løsne klemmehåndtaget
(50)
.
6.
Betjening
47
48