Metabo SPA 1200 User Manual – Page 126

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

DANSK
126
For at den indstillede hældningsvinkel
ikke ændres under savningen, skal den
fastlåses med klemmehåndtaget
(50)
.
Skiftegreb til hældningsstop
Hældningsindstillingen har et indbygget
stop ved 0° og ved 45°. Ved specielle
geringssnit (underskæring) kan hæld-
ningsvinklen øges med 1,5° i begge ret-
ninger.
Træk hældningsstoppet
(51)
ud, og
anbring det over højre excenterskive
= savklingens hældningsvinkel kan
indstilles mellem -1,5° og 45°.
Træk hældningsstoppet
(51)
ud, og
anbring det over venstre excenter-
skive = savklingens hældningsvinkel
kan indstilles mellem 0° og 46,5°.
Start-/stopkontakt
Stop = tryk på den nederste kontakt
(52)
.
Start = tryk på den øverste kontakt
(53)
i 1 til 2 sek.
6.4
Indstilling af paralle-
lanslaget
Til parallelanslaget bruges den lange
anslagsprofil
(54)
. Monteringen foreta-
ges på ledeskinnen foran på saven.
– Placer parallelanslaget til højre for
savklingen.
Markeringen i luppen viser paralle-
lanslagets afstand til savklingen på
en skala.
– Løsn parallelanslagets klemme-
håndtag
(55)
, og forskyd paralle-
lanslaget, indtil markeringen i luppen
viser den ønskede afstand til sav-
klingen.
Tryk klemmehåndtaget (55)
ned for
at fastspænde parallelanslaget.
– Anslagsprofilen
(54)
skal under sav-
ningen med parallelanslaget stå pa-
rallelt med savklingen og være fast-
spændt med klemmehåndtaget
(55)
. Det sker ved at trykke klemme-
håndtaget ned.
– Fingermøtrikker
(56)
til at fastspæn-
de anslagsprofilen. Når de to finger-
møtrikker
(56)
er løsnet, kan an-
slagsprofilen tages af og flyttes:
Lav anlægskant:
– til skæring af flade arbejdsemner
– hvis savklingen hælder
Høj anlægskant:
– til skæring af høje emner (maks.
87 mm)
6.5
Justering af markør på
parallelanslaget
1. Juster parallelanslaget på savklin-
gen.
2. Løsn skruen på parallelanslagets
markør.
3. Bring markøren på parallelanslaget
og "O" på skalabåndet i overens-
stemmelse med hinanden.
4. Spænd skruen på parallelanslagets
markør igen.
Bemærk:
For at undgå at emnet klemmes fast un-
der savningen med parallelanslaget:
Forskyd parallelanslaget helt mod højre,
og indstil derefter den ønskede skære-
bredde.
Bemærk:
Juster parallelanslaget (om nødvendigt):
For at emnet ikke sætter sig fast mellem
parallelanslaget og savklingen, skal pa-
rallelanslaget justeres, så det er parallelt
med savklingen eller åbner maks.
0,3 mm bagtil. For at kunne justere pa-
rallelanslaget er det nødvendigt at løsne
de to skruer på oversiden af anslaget.
Spænd derefter skruerne igen.
Henvisning:
Justering af klemmekraften på paralle-
lanslaget (efter behov): Skal det bager-
ste klemmestykke før eller senere klem-
me som det forreste klemmestykke, kan
dette indstilles ved at dreje på møtrikken
(på den bagerste front). Løsn møtrikken,
så det bagerste klemmestykke klem-
mer senere. Stram møtrikken, så det ba-
gerste klemmestykke klemmer før.
6.6
Indstilling af tværansla-
get
Tværanslaget
(58)
skubbes ind i sav-
planets not foran.
Til vinkelsnit kan tværanslaget justeres
60° mod begge sider.
49
50
51
53
52
54
55
56
57
58
59