Metabo SPA 1200 User Manual – Page 128

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

DANSK
128
Risiko for klemning
Lås det udtrukne sidebord med
klemmehåndtaget.
Bær maskinen i grebene på siden
(63)
af planet.
OBS!
Maskinen må ikke løftes op i beskyt-
telsesanordningerne, sidebordet el-
ler betjeningselementerne!
Mobil transport:
Træk grebet ud, drej og fastlås det.
Træk eller skub saven i grebet.
Anvend om muligt den originale embal-
lage til indsendelsen.
Fare!
Før påbegyndelse af vedligeholdel-
ses- eller rengøringsarbejder:
1. Sluk for maskinen.
2. Vent til savklingen står stille.
3. Træk netstikket ud.
– Efter at vedligeholdelses- og rengø-
ringsarbejderne er afsluttede, skal
alt sikkerhedsudstyr igen tages i drift
og kontrolleres.
– Beskadigede dele, især sikkerheds-
udstyr, må kun erstattes med origi-
nale dele; dele der ikke er kontrolle-
ret og godkendt af producenten kan
forårsage alvorlige skader.
– Anden form for vedligeholdelse eller
reparation end det, der er beskrevet
i dette kapitel, må kun udføres af
fagfolk.
Fare!
Ved beskadigede planindlæg er der
fare for, at små dele klemmes fast
mellem planindlæg og savklinge og
dermed blokerer savklingen. Beska-
digede planindlæg skal skiftes ud
med det samme!
8.1
Udskiftning af savklingen
Fare!
Savklingen kan stadig være meget
varm et stykke tid efter gennemskæ-
ringen – der er risiko for forbræn-
ding! Lad den varme savklinge køle
af. Rens ikke savklingen med
brændbare væsker.
Selvom savklingen står stille, er der
risiko for at komme til at skære sig.
Brug derfor altid handsker under ud-
skiftningen af savklingen.
Ved monteringen skal der tages hen-
syn til savklingens drejeretning!
1. Kør savklingen helt op.
2. Tag spånhætten af.
3. Løsn og afmonter planindlægget
(64)
.
4. Drej spændemøtrikken
(68)
med en
gaffelnøgle,
og træk samtidigt sav-
klingens låsegreb
(65)
opad
,
indtil
det går i indgreb.
5. Hold fast i låsegrebet, og skru
spændemøtrikken af ved at dreje
den med uret.
6. Tag spændemøtrikken
(68)
, den
ydre savklingeflange
(67)
og sav-
klingen af savklingeakslen.
7. Rengør savklingeflangernes
(66)
og
(67)
savklingens spændeflader.
Fare!
Brug ikke rengøringsmidler (f.eks. til
at fjerne harpiks), som kan angribe
letmetalkomponente
rne; i modsat
fald nedsættes savens robusthed.
8. Skub den indre savklingeflange
(66)
på motorakslen.
9. Sæt en ny savklinge på (vær op-
mærksom på drejeretningen!).
Fare!
Anvend kun savklinger, som stem-
mer overens med angivelserne i de
tekniske data og i standarden EN
847-1 - ved uegnede, beskadigede
eller deformerede savklinger kan
dele slynges ud på grund af centrifu-
8.
Vedligeholdelse og pleje
63
64
65
66
67
68