Metabo SPA 1200 User Manual – Page 130

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

DANSK
130
Indstil føringsbøsningerne på forre-
ste benholder:
Skru unbrakoskruerne
(74)
med uret
= træg føring.
Skru unbrakoskruerne
(74)
mod uret
= let føring.
Indstil føringsbøsningerne på bagerste
benholder:
Skru unbrakoskruerne
(75)
med uret
= træg føring.
Skru unbrakoskruerne
(75)
mod uret
= let føring.
Spænd alle unbrakoskruer ens.
Før der foretages skæring, bør der
laves en prøvesavning på et egnet
emne.
Læg altid emnet på savplanet såle-
des, at emnet ikke kan tippe eller vak-
le (f.eks. ved skæring af et hvælvet
bræt skal den udad hvælvede side
vendes opad).
Anvend et længdeanslag til effektiv
savning af lige lange sektioner:
Hold planets overflader rene.
Brug kun originalt Metabo tilbehør.
Brug kun tilbehør, som opfylder de krav
og specifikationer, som er angivet i den-
ne brugsanvisning.
Det komplette tilbehørsprogram findes
på www.metabo.com eller i kataloget.
Fare!
Reparationer på el-værktøj må af
sikkerhedsmæssige grunde kun
foretages af en elektriker med origi-
nale reservedele!
Henvend dig til din Metabo-forhandler,
når du skal have repareret dit Metabo el-
værktøj.
Adresser findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
Elektriske apparater må ikke
smides ud sammen med det
almindelige husholdningsaf-
fald.
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om elektr
isk og elektronisk
affald skal brugte
elektriske apparater
skilles ad, sorteres og afleveres til en
godkendt genbrugsstation.
Du kan kontakte din kommune for flere
oplysninger om affa
ldsordninger i dit
område.
Maskinens emballage består af 100 %
genbrugsmateriale.
Fare!
Før driftsforstyrrelser afhjælpes:
1. Sluk for maskinen.
2. Træk netstikket ud.
3. Vent til savklingen står stille.
Når driftsforstyrrel
serne er afhjulpe-
de, skal alle sikkerhedsanordninger
igen tages i brug og kontrolleres.
Motoren kører ikke
Den elektriske beskyttelse mod genind-
kobling er aktiveret. Hvis netstikket stik-
kes i, mens maskinen
er tændt, eller når
strømforsyningen etableres igen efter
en afbrydelse, kører maskinen ikke:
Sluk og tænd igen for maskinen.
Ingen strøm.
Kontroller kabel, stik, stikkontakt
og sikring.
Motor overophedet, f.eks. pga. stump
savklinge eller spånophobning i huset:
Fjern årsagen til overophedningen,
lad maskinen køle af i nogle minut-
ter. Tænd igen for maskinen.
Omdrejningshastighed nås ikke
Overbelastningsbeskyttelse: Belast-
ningshastigheden falder MARKANT:
Motortemperaturen er for høj! Lad
maskinen køre i tomg
ang, indtil ma-
skinen er kølet af.
Overbelastningsbeskyttelse: Belast-
ningshastigheden falder LIDT:
Maskinen overbelastes. Arbejd vide-
re med reduceret belastning.
Den angivne maksimale omdrejnings-
hastighed nås ikke – motoren får for lidt
strøm:
Brug en kortere tilledning eller en til-
ledning med et større tværsnit
(
1,5 mm
2
).
Lad en elektriker kontrollere strøm-
forsyningen.
Skæreeffekt bliver ringere
Savklingen er stump (klingen er evt. an-
løbet på siden).
Udskift savklingen (se kapitlet "Ved-
ligeholdelse").
Spånudkast tilstoppet
Intet udsugningsanlæg tilsluttet eller ud-
sugningseffekt for lav.
Forhøj udsugningseffekten (luft-
strømningshastighed
20 m/sec
ved spånudkastrøret).
9.
Tips og tricks
73a
73b
74
75
10. Tilgængeligt tilbehør
11. Reparation
12. Bortskaffelse
13. Problemer og forstyrrel-
ser