Metabo SPA 1200 User Manual – Page 133

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

MAGYAR
133
FIGYELMEZTETÉS
– A sérülés-
veszély csökkentése érdekében
olvassa át a használati utasítást.
FIGYELMEZTETÉS - Olvassa át az
összes biztonsági tudnivalót és uta-
sítást.
A biztonsági tudnivalók és utasí-
tások betartásának elmulasztása elekt-
romos áramütést, tüzet és/vagy súlyos
személyi sérüléseket okozhat.
Gondosan
ő
rizze meg valamennyi
biztonsági tudnivalót és el
ő
írást.
Csak ezekkel a dokumentumokkal
együtt adja tovább másnak az elektro-
mos kéziszerszámot.
– Ez az üzemeltetési útmutató olyan
személyek számára készült, akik
már rendelkeznek a hasonló gépek
kezeléséhez szükséges m
ű
szaki
alapismeretekkel. Amennyiben sem-
milyen gyakorlata nincs ilyen gépek-
kel kapcsolatban, akkor el
ő
ször kér-
jen segítséget tapasztalt
személyekt
ő
l.
– Az üzemeltetési útmutatóban tár-
gyalt el
ő
írások be nem tartásából
ered
ő
kárért a gyártó nem vállal
semminem
ű
felel
ő
sséget.
Az adott üzemeltetési útmutatóban az
egyes el
ő
írásokat az alábbi jelöléssel
láttuk el:
Veszély!
Veszélyben forog a ke-
zel
ő
testi épsége, vagy
környezeti kár keletkez-
het.
Áramütés veszélye!
Az elektromosság ve-
szélyezteti a kezel
ő
sze-
mélyzet testi épségét.
Behúzásveszély!
A gép könnyen elkap-
hatja a kezel
ő
valame-
lyik testrészét vagy ru-
házatát.
Figyelem!
Anyagi károk bekövet-
kezésének veszélye.
Megjegyzés:
További információ.
3.1
Rendeltetésszer
ű
használat
A f
ű
rész tömörfa, réteggel bevont fa, fa-
forgácslemez, bútorlap és hasonló szer-
kezeti anyag hosszanti és haránt?irányú
darabolására szolgál.
Fémes anyagot csak az alábbi feltételek
mellett szabad f
ű
részelni:
– csak megfelel
ő
f
ű
részlapot használ-
jon
(lásd „Szállítható tartozékok”)
– csak színesfémek darabolhatók a f
ű
-
résszel
(keményfém vagy ed
zett acél dara-
bolására nem alkalmas).
Körkörös keresztmetszet
ű
munkadara-
bot csak megfelel
ő
tartószerkezet alkal-
mazása mellett szabad f
ű
részelni, mi-
vel a forgó f
ű
részlap elforgathatja magát
a munkadarabot is.
Ha lapos munkadarabot felállítva f
ű
-
ré?szel, használjon megfelel
ő
ütköz
ő
t,
ami biztonságosan megvezeti a munka-
darabot.
A gépet megfelel
ő
véd
ő
berendezés nél-
kül eresztékezésre és hornyolásra hasz-
nálni tilos.
A körf
ű
részeket réselésre (munkadarab-
ban végz
ő
d
ő
horony készítésére) hasz-
nálni tilos.
Minden más alkalmazás nem rendelte-
tésszer
ű
használatnak min
ő
sül és tilos!
A nem rendeltetésszer
ű
használatból
ered
ő
bárminem
ű
kárért a gyártót fele-
l
ő
sség nem terheli.
A gépen eszközölt bárminem
ű
szerke-
zeti módosításnak vagy a gyártó által
nem ellen
ő
rzött és nem engedélyezett
tartozékok használatának beláthatatlan
következményei lehetnek!
3.2
Általános biztonsági tud-
nivalók
FIGYELEM!
Elektromos kéziszerszá-
mok használata közben tartsa be a kö-
vetkez
ő
kben felsorolt, elektromos áram-
ütés elleni, valamint a sérülés és a
t
ű
zveszély elleni védelmet szolgáló
alapvet
ő
biztonsági intézkedéseket.
A személyi sérüléssel és/vagy anya-
gi kárral járó balesetek elkerülése
érdekében a szerszám használata
során tartsa be az alábbi biztonsági
el
ő
írásokat.
Tartsa be az egyes fejezetekben ta-
lálható különleges biztonsági el
ő
írá-
sokat.
Tartsa be a körf
ű
részek használatá-
ra vonatkozó, jogszabályokban le-
fektetett irányelveket vagy baleset-
védelmi szabályokat.
Általános veszélyhelyzet!
Tartsa rendben a mu
nkaterületet – a
rendetlenség balesetet okozhat.
Figyelmét mindig a munkára össz-
pontosítsa. Mindig gondolja át, hogy
mit tesz. A munka megkezdése el
ő
tt
gondolja át a feladatot. Ne dolgoz-
zon a szerszámmal, ha nem tud
koncentrálni.
Vegye figyelembe a környezeti be-
hatásokat. Gondoskodjon a megfe-
lel
ő
világításról.
Kerülje a nem természetes testhely-
zetet. Mindig biztosan álljon a lábán,
hogy ne veszíthesse el az egyensú-
lyát.
Ha hosszú munkadarabot kell meg-
munkálnia, használjon megfelel
ő
szerkezetet a munkadarab alátá-
masztásához.
Ne használjon elektromos kéziszer-
számokat ott, ahol t
ű
z- vagy robba-
násveszély áll fenn.
A f
ű
részt csak olyan személy kap-
csolhatja be és használhatja, aki is-
meri a körf
ű
részeket, és mindig tu-
datában van annak, hogy milyen
veszélyekkel jár a gép használata.
18 éven aluliak csak a szakoktatás
keretében és kizárólag a képzést
irányító szakember felügyelete mel-
lett használhatják ezt a szerszámot.
Ne engedjen idegent, f
ő
leg gyereket
a veszélyes területre. Gondoskodjon
arról, hogy idegen személy üzem
közben ne érhessen hozzá a gép-
hez vagy a hálózati tápvezetékhez.
Ne terhelje túl a szerszámot – csak a
"M
ű
szaki adatok"-nál megadott tel-
jesítménytartomá
nyban üzemeltes-
se.
Áramütés veszélye!
Óvja a szerszámot az es
ő
t
ő
l.
Ne üzemeltesse ezt a szerszámot
nedves vagy vizes környezetben.
Amikor a szerszámmal dolgozik,
ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá
földelt berendezéshez (pl. f
ű
t
ő
test,
cs
ő
vezeték, t
ű
zhely, h
ű
t
ő
szekrény).
2.
El
ő
ször ezt olvassa el!
3.
Biztonság