Metabo SPA 1200 User Manual – Page 134

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

MAGYAR
134
A hálózati tápvezetéket csak rendel-
tetésének megfelel
ő
en szabad
használni.
A mozgó alkatrészek baleset-
veszélyesek – megsérthetik, ill. be-
csíphetik valamelyik testrészét!
Csak azután helyezze üzembe a gé-
pet, miután felszerelte a biztonsági
berendezéseket.
Soha ne menjen túl közel a f
ű
rész-
laphoz. Adott esetben használjon
megfelel
ő
adagoló segédeszközt.
Munka közben ne álljon túl közel a
hajtott gépegységekhez.
Várja meg, amíg leáll a f
ű
részlap, és
csak ezután távolítsa el a munkate-
rületr
ő
l a kisebb munkadarab-szel-
vényeket, famaradványokat, stb.
Ne próbálja - oldalról nyomva - lefé-
kezni a f
ű
részlapot.
A karbantartás megkezdése el
ő
tt
kösse le a készüléket a villamos há-
lózatról.
Miel
ő
tt bekapcsolná a gépet (pl. a
karbantartási munkák befejezése
után), ellen
ő
rizze, hogy nem maradt-
e benne valamilyen szerszám vagy
rögzítetlen alkatrész.
Kapcsolja ki a készüléket, ha nincs
rá szüksége.
Akkor is megvághatja magát,
ha a vágószerszám nyugalomban
van!
Használjon véd
ő
keszty
ű
t, ha ki kell
cserélnie a vágószerszámot.
A f
ű
részlapokat úgy tárolja, hogy
senki se sérthesse meg magát.
A munkadarab visszacsapásá-
ból származó veszély (a f
ű
részlap
bekaphatja a munkadarabot, amely a
kezel
ő
höz csapódhat):
Csak szabályszer
ű
en beállított feszí-
t
ő
ék?kel dolgozzon.
A réstartó éknek és a használt f
ű
-
részlapnak egymáshoz valóknak kell
lenni: a réstartó éknek nem szabad
vastagabbnak lenni mint a vágott rés
szélessége és nem lehet vékonyabb
mint maga a törzslap.
Vigyázzon, hogy ne szoruljon meg a
munkadarab.
Ügyeljen arra, hogy a munkadarab
anyagának megfelel
ő
f
ű
részlappal
dolgozzon.
Vékony vagy kis falvastagságú mun-
kadarabot csak finom fogazású f
ű
-
részlappal szabad
megmunkálni.
Csak éles f
ű
részlappal dolgozzon.
Kétes esetben ellen
ő
rizze, hogy
nincs-e idegen anyag (például, szög
vagy csavar) a munkadarabban.
Csak olyan méret
ű
munkadarabot
f
ű
részeljen, amelyet munka közben
még biztonságosan meg tud tartani.
Soha ne f
ű
részeljen egyszerre több
munkadarabot, de még több egyedi
darabból álló nyal
ábot sem. Ez bal-
esetveszélyes, mert a f
ű
részlap be-
kaphatja az egyes darabokat, amit a
kezel
ő
nem képes megakadályozni.
Várja meg, amíg leáll a f
ű
részlap, és
csak ezután távolítsa el a munkate-
rületr
ő
l a kisebb munkadarab-szel-
vényeket, famaradványokat, stb.
Behúzásveszély!
Vigyázzon, hogy a gép nehogy be-
csípje és behúzza valamelyik testré-
szét vagy ruhadarabját (
ne hordjon
nyakkend
ő
t vagy keszty
ű
t, és
ne vi-
seljen
b
ő
ujjú ruhadarabot;
ha hos-
szú a haja, feltétlenül tegyen rá haj-
hálót).
Soha ne f
ű
részeljen olyan munkada-
rabot, amelyre
–kötél,
– zsinór,
–szalag,
–kábel vagy
– huzal van szerelve, ill. ha az ilyen
anyagot tartalmaz.
A hiányos személyi véd
ő
fel-
szerelés balesetveszélyes!
Viseljen zajtompító fülvéd
ő
t.
Viseljen véd
ő
szemüveget.
Viseljen porvéd
ő
maszkot.
Csak megfelel
ő
munkaruhában dol-
gozzon.
Ha a szabadban dolgozik, ajánlatos
csúszásmentes munkacip
ő
t viselni.
Viseljen keszty
ű
t a f
ű
részlapokkal és
a durva munkadarabokkal való mun-
kavégzés során. A f
ű
részlapokat
szállítsa tartóban.
A f
ű
részpor egészségkároso-
dást okozhat!
Bizonyos fafajták (pl. tölgy, bükk és
k
ő
ris) pora a tüd
ő
be jutva rákot
okozhat. Mindig használjon elszívó-
berendezést. Az elszívóberendezés-
nek teljesítenie kell a m
ű
szaki ada-
tok között megadott értékeket.
Ügyeljen arra, hogy munka közben
minél kevesebb f
ű
részpor kerüljön a
környezetbe:
–A f
ű
részpor-lerakódást távolítsa
el (de ne fújással!) a munkaterü-
letr
ő
l.
– Szüntesse meg a porelszívó be-
rendezésen az esetleges tömítet-
lenséget.
– Gondoskodjon a megfelel
ő
szel-
l
ő
zésr
ő
l.
A nem rendeltetésszer
ű
hasz-
nálatnak, a gépen eszközölt bármi-
nem
ű
szerkezeti módosításnak vagy
a gyártó által nem ellen
ő
rzött és
nem engedélyezett tartozékok hasz-
nálatának beláthatatlan következmé-
nyei lehetnek!
A f
ű
részt pontosan a jelen útmutató-
ban leírtaknak megfelel
ő
en kell ös-
szeszerelni.
Csak a gyártó által engedélyezett al-
katrészt használjon. Ez különösen
vonatkozik az alábbi alkatrészekre:
–F
ű
részlapok (a rendelési számo-
kat lásd a szállítható tartozékok
között);
– biztonsági berendezések (meg-
rendelési számokat lásd a pótal-
katrész-jegyzékben).
Ne eszközöljön semmiféle módosí-
tást az alkatrészeken.
A szerszám meghibásodásá-
ból ered
ő
veszélyek!
Mindig gondosan ápolja a szerszá-
mot és annak tartozékait. Tartsa be
a karbantartási el
ő
írásokat.
Használat el
ő
tt mindig ellen
ő
rizze,
hogy nincs-e megsérülve a f
ű
rész. A
további használat el
ő
tt gondosan el-
len
ő
rizze a biztonsági berendezé-
sek, a véd
ő
berendezések, ill. a már
el
ő
zetesen enyhén megrongálódott
alkatrészek m
ű
szaki állapotát és
el
ő
írásszer
ű
m
ű
ködését. Ellen
ő
riz-
ze, hogy megbízhatóan m
ű
ködnek-e
és nem szorulnak-e a mozgó alkat-