Metabo SPA 1200 User Manual – Page 135

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

MAGYAR
135
részek. A szerszám valamennyi al-
katrészét el
ő
írásszer
ű
en kell szerel-
ni, hogy biztosítva legyen a
szerszám zavarmentes m
ű
ködésé-
hez szükséges összes el
ő
feltétel.
A megrongálódott véd
ő
berendezé-
seket vagy alkatrészeket szakszer
ű
-
en meg kell javíttatni, vagy ki kell
cseréltetni az erre hivatott szakm
ű
-
helyben. A meghibásodott kapcsoló-
egységet az ügyfélszolgálat m
ű
hely-
ében kell kicseréltetni. Ne használja
a szerszámot, ha azt nem lehet be-
kapcsolni/kikapcsolni az erre rend-
szeresített kapcsolóval.
A szerszám fogantyúja mindig le-
gyen száraz, ne legyen olajos vagy
zsíros.
Veszélyes zajterhelés!
Viseljen zajtompító fülvéd
ő
t.
Ügyeljen arra, hogy a feszít
ő
ék ne
legyen meggörbülve. Az elgörbült
feszít
ő
ék a munkadarabot oldalról
nekinyomja a f
ű
részlapnak. Ez zajt
okoz.
Útban lév
ő
munkadarabok
vagy munkadarab részek által el
ő
-
idézett veszély!
Ha valami útban van:
1. kapcsolja ki a gépet,
2. húzza ki a hálózati csatlakozódugót,
3. viseljen keszty
ű
t,
4. szüntesse meg az akadályt megfele-
l
ő
szerszám segítségével.
3.3
Szimbólumok a típustáb-
lán
Adatok a típustáblán:
Biztonsági jelölés
Veszély!
A következ
ő
figyelmezte-
tések figyelmen kívül ha-
gyása súlyos sérülések-
hez vagy dologi
károkhoz vezethet.
Olvassa el az üzemeltetési
útmutatót.
Ne nyúljon a mozgó f
ű
-
részlapba.
Viseljen véd
ő
szemüveget
és hallásvéd
ő
t.
Ne üzemeltesse a szerszá-
mot nedves vagy vizes kör-
nyezetben.
3.4
Biztonsági berendezések
Feszít
ő
ék
A
(33)
feszít
ő
ék megakadályozza, hogy
a felfelé mozgó fogak elkapják a munka-
darabot, amely ily
enkor hozzácsapód-
hat a kezel
ő
höz.
Mindig szerelje fel a feszít
ő
éket, amikor
a géppel dolgozik.
Forgácsfogó burkolat
A
(34)
forgácsfogó burkolat megakadá-
lyozza, hogy a kezel
ő
véletlenül hozzá-
érjen a f
ű
részlaphoz, ezen kívül felfogja
a keletkez
ő
forgácsot.
Mindig szerelje fel a forgácsfogó burko-
latot, amikor a géppel dolgozik.
To l ó f a
A tolófa
(35)
a kéz meghosszabbítása-
ként szolgál a munkadarab f
ű
részlap
melletti elvezetéséhez és véd a f
ű
rész-
lap megérintése ellen.
A tolófát akkor kell használni, amikor a
f
ű
részlap és a párhuzamos ütköz
ő
kö-
zötti távolság kisebb, mint 120 mm.
.
A tolófát 20° ... 30° -os szögben kell tar-
tani a f
ű
részasztal lapjához képest.
A használaton kívüli tolófát a géppel
együtt meg kell
ő
rizni.
Csak kifogástalan állapotban lév
ő
toló-
fával dolgozzon, ha megsérült, cserélje
ki újra.
Mindig biztosan álljon a lábán,
hogy ne veszíthesse el az egyensú-
lyát.
Felállítás gépállvány nélkül:
1. Emelje ki a f
ű
részt két személlyel a
csomagolásból.
2. Állítsa a f
ű
részt stabil asztalra vagy
munkapadra.
3. Rögzítse csavarral a f
ű
részt asztal-
ra vagy munkapadra.
Felállítás gépállvány nélkül:
1. Emelje ki a f
ű
részt két személlyel a
csomagolásból.
2. Állítsa a gépet a padlóra.
3. A fogantyúkkal emelje fel és állítsa
élére a gépet.
(25)
gyártó neve
(26)
gyári szám
(27)
gép megnevezése
(28)
motoradatok
(lásd még „M
ű
szaki adatok”)
26
27
28
29
30
32
25
31
(29)
CE jel – Ez a berendezés kielégíti
az EU-nak a megfelel
ő
ségi
nyilatkozat szerinti irányelveit.
(30)
Ártalmatlanítási szimbólum – az
elhasználódott gépet a gyártó
visszaveszi
(31)
gyártási év
(32)
engedélyezett f
ű
részlapok
méretei
4.
Felállítás
33
34
35