Metabo SPA 1200 User Manual – Page 137

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

MAGYAR
137
Oldalbeállítás elvégzése:
az
(43)
feszít
ő
éknek és a f
ű
részlapnak
pontosan egy síkban kell lenniük.
4. Oldja a három imbuszcsavart
(44)
.
5. Állítsa a feszít
ő
éket
(43)
a f
ű
részlap-
pal egy vonalba.
.
6. Húzza meg a három imbuszcsavart
(44)
.
7. Rögzítse és csavarral
(40)
reteszel-
je az asztalbetétet.
A forgácsfogó burkolat szerelése
1. Vigye a f
ű
részlapot fels
ő
véghelyze-
tébe a kézikerékkel.
2. Szerelje fel a forgácsfogó burkolatot
(46)
a feszít
ő
éken
(45)
lev
ő
elüls
ő
tartóra.
3. Szorítsa meg a forgácsfogó burkola-
tot a rögzít
ő
karral.
5.2
Hálózati csatlakozás
Veszély! Villamos feszültség!
Csak száraz környezetben üze-
meltesse a gépet.
Csak olyan áramforrásról üze-
meltesse a gépet,
amely kielégíti
az alábbi követelményeket (lásd
a „M
ű
szaki adatok” c. részt is):
–A dugaszolóaljzatokat szak-
szer
ű
en kell szerelni, földelni
és be?vizsgálni.
– A hálózati feszültség és a frek-
vencia feleljen meg a gép tí-
pustábláján feltüntetett ada-
toknak.
– A berendezést 30 mA hiba-
áramra méretezett érintésvé-
delmi kapcsolóval kell biztosí-
tani.
Megjegyzés:
Ha kétségei lennének, hogy megfe-
lel-e a házi csatlakozási pont ezek-
nek a követelményeknek, kérjen fel-
világosítást az illetékes
energiaellátótól va
gy egy villamos
szakembert
ő
l.
A hálózati tápvezetéket úgy kell
lefektetni, hogy az ne zavarja a
munkát és ne sérülhessen meg.
Védje a hálózati tápvezetéket a
magas h
ő
mérséklet és az agres-
szív folyadékok behatása ellen
és ne fektesse le éles perem kö-
zelében.
Hosszabbító kábelként kizárólag
elegend
ő
keresztmetszet
ű
(lásd
a „M
ű
szaki adatok” c. részt is)
gumiszigetelés
ű
kábelt használ-
jon.
Csak szabadtéri alkalmazásra en-
gedélyezett hosszabbító kábele-
ket használjon.
Soha ne a tápvezetéknél fogva
húzza ki a hálózati dugaszcsatla-
kozót a dugaszolóaljzatból.
Kerülje a váratlan elindulást: gy
ő
-
z
ő
djön meg róla, hogy a csatla-
kozódugó dugaljba való bedugá-
sakor a be-/kikapcsoló kikapcsolt
állapotban van-e.
Balesetveszély!
Egyidej
ű
leg mindig csak egy sze-
mély kezelje a f
ű
részt. Segéder
ő
csak akkor tartózkodjon a f
ű
rész
mellett, amikor be kell vezetni a gép-
be vagy le kell venni a gépr
ő
l a mun-
kadarabot.
A munka megkezdése el
ő
tt mindig
ellen
ő
rizze az alábbi alkatrészek m
ű
-
szaki állapotát:
– hálózati tápvezeték és hálózati
dugaszcsatlakozó;
– be-/kikapcsoló
–feszít
ő
ék
– forgácsfogó burkolat
–megvezet
ő
segédeszközök (toló-
fa, tolótuskó és fogantyú).
Vegye magára a
személyi véd
ő
fel-
szerelését:
–porvéd
ő
maszk,
–zajtompító fülvéd
ő
,
–véd
ő
szemüveg.
A f
ű
részgéppel csak az el
ő
írt mun-
kahelyzetben szabad dolgozni:
– elöl, a kezel
ő
oldalán;
–a f
ű
résszel szemben;
–a f
ű
részlap síkjától balra.
– Ha két személy dolgozik a gépen,
a második személynek a f
ű
rész-
t
ő
l elegend
ő
távolságban kell tar-
tózkodnia.
Az adott feladattól függ
ő
en használ-
ja a megfelel
ő
tartozékot:
–megfelel
ő
munkadarab-alátá-
masztást, ha a munkadarab a
szétvágás után leesne az asztal-
ról;
– forgácselszívó szerkezetet.
Ügyeljen arra, hogy ne kövesse el a
tipikus kezelési hibákat:
– Ne próbálja - oldalról nyomva -
lefékezni a f
ű
részlapot. Vigyáz-
zon, mert a f
ű
rész visszacsapód-
hat.
–F
ű
részelés közben er
ő
sen nyom-
ja rá a munkadarabot az asztalra
és ügyeljen arra, hogy a munka-
darab ne ékel
ő
djön be. Vigyáz-
zon, mert a f
ű
rész visszacsapód-
hat.
–Soha ne f
ű
részeljen egyszerre
több munkadarabot, de még több
egyedi darabból álló nyalábot
sem. Ez balesetveszélyes, mert a
f
ű
részlap bekaphatja az egyes
darabokat, amit a kezel
ő
nem ké-
pes megakadályozni.
Behúzásveszély!
Soha ne f
ű
részeljen olyan munkada-
rabot, amelyben kötél, zsinór, sza-
43
44
45
46
6.
A gép kezelése